print-icon

پرونده الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان (تجدیدنظر)

در صورتی که فروشنده آپارتمان به دلیل عدم اخذ پایان‌کار در تنظیم سند رسمی تآخیر نماید، خریدار نمی‌تواند در ضمن الزام وی به تنظیم سند رسمی، خسارت تأخیر در انجام تعهد را مطالبه کند؛ زیرا همان‌طور که در رأی صادره در پرونده فوق مشاهده می‌شود، عدم صدور پایان‌کار از سوی شهرداری از مصادیق فورس‌ماژور و خارج شدن انجام تعهد از عهده متعهد می‌باشد.

نتیجه:

تأیید دادنامه بدوی مبنی بر محکومیت خوانده به الزام به تنظیم سند رسمی

تاریخ رای نهایی: 1393/08/27
شماره رای نهایی: 9309970222801148
مرجع صدور: شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رئیس شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضوی
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی – نامدار

مواد 10 و 219 و 220 و 229 و 1257 قانون مدنی
مواد 351 و 358 و 197 و 519 و بند 4 ذیل ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی

رای بدوی


 در خصوص دعوی آقای ع.م. و خانم ش.ر. به ‬طرفیت خانم ب.خ. و آقایان د. و غ.غ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه باب (آپارتمان) به پلاک ثبتی 552 فرعی از 322 (اصلی) بخش ده تهران مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و مطالبه تأخیر در اجرای تعهد روزانه به مبلغ ششصد هزار ریال از تاریخ 91/8/20 تا زمان اجرای حکم فعلاً مقوم به یکصد و هشت میلیون ریال و مطالبه (خسارت) عدم انجام تعهد به میزان ده درصد از اصل قرارداد به میزان سیصد و سی و پنج میلیون ریال و مطالبه کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی ماحصل خواسته به حکایت متن و مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی اینست که خواهان‌ها به‌موجب مبایعه‌نامه عادّی مورخ 91/5/28 یک دستگاه آپارتمان را از خانم ب.خ. خریداری و توافق گردیده طرفین در تاریخ 91/8/10 جهت تنظیم سند رسمی در دفترخانه شماره 553 تهران حضور یابند و مبیع در تاریخ 91/8/20 به خریداران تحویل و مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال الباقی ثمن نیز همزمان با تنظیم سند باید به فروشنده پرداخت گردد به‌موجب بند 4-1 و 4-2 ذیل قرارداد عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و بر اساس بند 1-6 قرارداد مذکور هر گونه اقدام فروشنده که موجب فسخ بیع گردد، فروشنده را ملزم به پرداخت سی درصد مبلغ قرارداد در حق خریدار خواهد نمود و طبق بند 7-6 خسارت تأخیر در اجرای تعهد روزانه ششصد هزار ریال تعیین گردیده و خانم ب.خ. نیز آپارتمان را به‌موجب قرارداد پیش فروش عادی مورخ 90/9/1 از آقای د.غ. خریداری نموده به دلالت‬ نامه اداره ثبت اسناد و املاک کن مالکیت رسمی و مشاعی آقایان د. و غ.غ. بر پلاک ثبتی محرز است با عنایت به شرح فوق دادگاه نسبت به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به‬ طرفیت خانم ب.خ. و دعوی مطالبه خسارت تأخیر و عدم ایفای تعهد به ‬طرفیت آقایان غ. به ‬لحاظ عدم توجه دعوی و قائم به شخص بودن خسارات قراردادی و فقدان قرارداد فی‬مابین خواهان‌ها و مالکان رسمی در خصوص خسارات به استناد بند 4 ذیل ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و در خصوص دعوی مطالبه سی درصد کل مبلغ قرارداد بابت عدم ایفای تعهد موضوع بند 1-6 ذیل قرارداد نظر به اینکه خواهان‌ها درخواست فسخ ننموده‌‬اند بلکه با درخواست تنظیم سند رسمی التزام خود را به قرارداد فی‬مابین اعلام نموده‌اند و خسارت مزبور مربوط به زمانی است که اقدام فروشنده منتهی به فسخ قرارداد گردد لذا دادگاه در این‬ خصوص مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی حکم به بی‌‬حقی خواهان‌ها صادر و اما نسبت به دعوی مطالبه روزانه ششصد هزار ریال خسارت بابت تأخیر در ایفای تعهد نظر به اینکه اولاً در گواهی عدم حضور صادره از دفتر خانه 553 تهران اشاره‌ای به آماده بودن الباقی ثمن نگردیده و طبق قرارداد فی‬مابین این امر به منزله عدم حضور خریداران می‌باشد ثانیاً به‌موجب ‬نامه شهرداری منطقه پنج تهران (نظر به اینکه بخشی از ملک در زمان ابلاغ طرح تفصیلی به صورت اشتباه فضای سبز بود که طی مکاتبات انجام شده در حال حاضر تمام محل ملک دارای کاربری مسکونی گردیده و نامه شورای معماری شماره 98356/6/91 به منظور مساعدت با مالک تنظیم گردیده) که مؤید صحت ادعای خواندگان در خصوص علت تأخیر در تنظیم سند می‌باشد و در نتیجه پایان‬کار در تاریخ 91/12/6 صادر گردیده بدیهی است بدون اخذ پایان‬کار امکان تنظیم سند به نام خواهان‌ها وجود نداشته و مورد از مصادیق واضح فورس ماژور و خروج انجام تعهد از عهده متعهد است. مضاف بر آن توافق طرفین به شرح ظهر قرارداد فی‬مابین در تاریخ 91/8/21 و پس از انقضاء زمان تنظیم سند مبنی بر اینکه (برای تنظیم سند هیچ حساب و کتابی با هم ندارند به جز مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال الباقی ثمن) نیز به نوعی تبدیل تعهد و کاشف از مراضات طرفین در این خصوص می‌باشد لذا دادگاه در این خصوص نیز به استناد مواد قانونی مرقوم و نیز ماده 229 قانون مدنی حکم به بی‬‌حقی خواهان صادر و اما در خصوص دعوی الزام به تنظیم سند رسمی با عنایت به شرح فوق دادگاه دعوی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت آقایان د. و غ.غ. به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان با مشخصات مذکور مندرج در مبایعه‌نامه فی‬مابین به نام خواهان‌ها (در قبال پرداخت الباقی ثمن به میزان دویست و پنجاه میلیون ریال توسط خریداران به خانم ب.خ.) و نیز محکومیت آنان به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضوی


 

رای دادگاه تجدید نظر


در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش.ر. و آقای ع.م. به‬ طرفیت 1- خانم ب.خ. 2- د. 3- غ. شهرت هر دو غ. نسبت به دادنامه شماره 540-92/7/14 صادره از شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که متضمن صدور حکم بر بی‌‬حقی دعوی تجدیدنظرخواهآن‌ها مبنی بر مطالبه وجه التزام روزانه بابت تأخیر در ایفای تعهد بر اساس روزانه ششصد هزار ریال می‌باشد با التفات به رسیدگی‬‌های به ‬عمل آمده و مبانی استدلال دادگاه بدوی و نیز اظهارات و مدافعات طرفین در جلسه دادرسی 93/8/21 این دادگاه اولاٌ تجدیدنظرخواهآن‌ها آپارتمان موضوع قرارداد 91/5/28 (پلاک ثبتی 552 فرعی از 322 اصلی بخش 10 تهران) را از خانم ب.خ. خریداری که مشارالیها نیز از تجدیدنظرخواندگان ردیف 2 و 3 پیش‬‌خرید کرده بنابراین امکان انتقال سند از ناحیه تجدیدنظرخوانده ردیف اول به ‬لحاظ عدم مالکیت رسمی امکان پذیر نبوده است ثانیاٌ صرف‌نظر از اینکه هیچ‌گونه رابطه قراردادی فی‬مابین تجدیدنظرخواهآن‌ها و تجدیدنظرخواندگان ردیف 2 و 3 وجود ندارد مع‬هذا علت تأخیر در انتقال سند اعلام شهرداری مبنی بر اینکه پلاک مرقوم در طرح فضای سبز واقع گردیده که با رفع مانع (91/11/20) تلاش متعارف در جهت انتقال سند به ‬عمل آمده به‌ویژه اینکه در 91/12/6 پایان کار اخذ و صورت‬‌مجلس تفکیکی در تاریخ 92/3/25 صادر و در تاریخ 92/5/5 سند به‬ نام تجدیدنظرخوانده (د.غ.) تنظیم گردیده که مقارن گردیده به طرح دعوی از ناحیه تجدیدنظرخواهآن‌ها (92/2/11) و علی‬قول تجدیدنظرخواهآن‌ها تجدیدنظرخوانده ردیف دوم در جلسه دادرسی 92/3/20 گفته که سند آماده انتقال است... بناءً علی‬هذا استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه انتقال سند خارج از توان و اقتدار تجدیدنظرخوانده بوده صحیح و موجه است در نتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته در این خصوص مواجه با اشکالی نیست از طرفی دیگر عدم التفات به کسری متراژ مبیع (به میزان 3/4 مترمربع) مورد اعتراض تجدیدنظرخواهان‌ها بوده گرچه دادگاه بدوی در این خصوص نفیاً و اثباتاً در این خصوص اظهارنظر نکرده لیکن بر اساس محاسبات به ‬عمل آمده در جلسه دادرسی ارزش کسری متراژ بر اساس صلح مندرج در مبایعه‌نامه معادل 123/794/000 ریال است که از باقیمانده ثمن کسر و بدین ترتیب الباقی ثمن معامله معادل 126/206/000 ریال است که در حق تجدیدنظرخوانده ردیف اول کارسازی می‌گردد. در نتیجه این دادگاه مستنداٌ به مواد 351 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه یاد شده را با اصلاحیه به ‬عمل آمده تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
 مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی – نامدار