پرونده ممانعت از حق و مزاحمت ملکی ناشی از تخلفات ساختمانی (تجدیدنظر)

در صورتی که شخصی با انجام تخلفات ساختمانی در ساخت و ساز مانند تخلف در ارتفاع ساختمان موجب ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق دیگری شود، شخص زیان‌دیده نمی‌تواند برای طرح دعوا به مراجع کیفری مراجعه نماید. همانطور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌کنید، قاضی دادگاه کیفری برای شکایت مطرح‌شده در خصوص  این موضوع، قرار رد دعوا صادر نموده است و مرجع صالح برای رسیدگی به این تخلفات را کمیسیون ماده صد قانون شهرداری می‌داند.

نتیجه:

تأیید دادنامه بدوی مبنی بر صدور قرار منع تعقیب

تاریخ رای نهایی: 1392/12/18
شماره رای نهایی: 9209970222001711
مرجع صدور: شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی جزایی بخش رودبار قصران ـ مهرطلب
رئیس شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
خاتوندهی ـ آروین

ماده 690 قانون مجازات اسلامی
بند الف ماده 177 و ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری

رای بدوی


در خصوص شکایت آقای پ.ع. و خانم‌ها ف.م. و پ. و پ. جملگی ع. بر علیه آقای ش.(ش.) الف. دایر بر مزاحمت و ممانعت از حق ساخت و ساز غیرمجاز ورود خسارت ناشی از تخلف و اقدام غیرقانونی خلاف ضوابط و پروانه، با امعان نظر به شکایت وکیل شکات به شرح شکوائیه تقدیمی و توجهاً به اظهارات مشارالیه در جلسه دادرسی مورخ ششم شهریور ماه نود و دو مبنی بر این‌که (... اساساً ارتفاع غیرمجاز مشکلات...نورگیری و مشرفیت و غیره را به دنبال خواهد داشت و حال که مشتکی‌عنه در ارتفاع تخلف نموده، با توجه به این‌که موکل سال‌هاست در محل سکونت دارد و از این حقوق قانونی خود در استفاده از نور و بادگیری و عدم مشرفیت در ملکش شرعاً و قانوناً مجرد بوده، ارتفاع زیاد خلاف قانون مشتکی‌عنه، مانع استفاده موکل از این حقوق خود شده است و مصداق بارز ممانعت از حق است ... حال مستنداً به تأمین دلیل منضم و گزارش کامل مأمورین انتظامی و از این تخلف و عدول متهم از ضوابط ابلاغی و پروانه که تخلف ساختمانی بوده، منجر به ارتکاب ممانعت از حق برای موکلین شده است...) و با عنایت به دفاعیات متهم در جلسه دادرسی مارالذکر و این‌که موارد اعلامی از سوی وکیل شاکی در باب مزاحمت و ممانعت از حق در مورد استفاده از نور و بادگیری از مصادیق مواد 690 قانون مجازات اسلامی خارج بوده و این‌که مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی نیز کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می‌باشد، فلذا با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و عدم اکمال عناصر متشکله بزه‌های مارالذکر دادگاه به دلیل فقد دلایل شرعی و اثباتی و قانونی وقوع بزه‌های انتسابی را محرز ندانسته و مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب نامبرده را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی جزایی بخش رودبار قصران ـ مهرطلب

رای دادگاه تجدید نظر


تجدیدنظرخواهی خانم‌ها ف.م. و پ. و پ.ع. و آقای پ.ع. از دادنامه شماره 9209972993401040 مورخ 92/6/26 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی جزایی بخش رودبار قصران که به موجب آن درباره شکایت نامبردگان علیه آقای ش.(ش.) الف. دایر بر مزاحمت و ممانعت از حق و ساخت و ساز غیرمجاز به لحاظ فقد دلیل کافی بر احراز وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی معترضین نظر به این‌که ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که متضمن نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.


رئیس شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار 
خاتوندهی ـ آروین

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32