پرونده مرور زمان در دعاوی مطالبه وجه چک (تجدیدنظر)

در صورتی که چک در جریان روابط تجاری میان افراد رد و بدل شده و از زمان صدور آن بیش از پنج سال گذشته باشد، مشمول مرور زمان می‌گردد و دعوای مطالبه وجه چک قابل استماع نخواهد بود. نمونه پرونده فوق یکی از آرای صادرشده از مراجع قضایی در خصوص این دعاوی می‌باشد.

نتیجه:

تأیید دادنامه بدوی مبنی بر رد دعوای خواهان

تاریخ رای نهایی: 1393/04/22
شماره رای نهایی: 9309970221500466
مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران
دادرس شعبه 123 دادگاه حقوقی ‌تهران ـ مدانلو
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی

ماده 318 قانون تجارت
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی

رای بدوی


در خصوص دعوی آقای م.ح. به‌طرفیت آقای م.الف. به خواسته مطالبه 90/500/000 ریال بابت سه فقره چک به شماره‌های 1) 036121 مورخ 1378/4/22 به مبلغ بیست‌وهشت میلیون و هفت‌صد و پنجاه‌هزار ریال 2) 026122 مورخ 1378/5/12 به مبلغ بیست‌وهشت میلیون و هفت‌صد و پنجاه‌هزار ریال هر دو عهده بانک ص. 3) 230592 مورخ 1378/4/13 عهده بانک ت. به انضمام کلیه خسارات قانونی. نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه چک‌های مستند دعوی در چهارچوب روابط تجاری (حسب اظهارات خواهان) فی‌مابین اصحاب دعوی ردّ و بدل گردیده و تاریخ صدور چک‌ها و گواهی‌های عدم پرداخت آن‌ها مربوط به سال 1378 می‌باشد موضوع مشمول ماده 318 قانون تجارت و مرور زمان 5 ساله بوده، در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را قابل استماع ندانسته و قرار ردّ آن را صادر می‌نماید. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 123 دادگاه حقوقی ‌تهران ـ مدانلو


 

رای دادگاه تجدید نظر


تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به‌طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 1364-92/10/22 شعبه 123 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته مطالبه وجه سه فقره چک جمعاً به مبلغ 90/50/000 ریال به شماره‌های 036121-1387/4/22 و 036122-78/5/12 و 230592-78/4/13 به دلیل شغل تجدیدنظرخواهان و مشمول مرور زمان قرار گرفتن موضوع ماده 318 قانون تجارت با صدور قرار عدم استماع مورد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است. برخلاف اظهارات تجدیدنظرخواهان وی به‌عنوان تاجر پارچه در بازار فعالیت می‌نماید و تاریخ چک‌ها نیز مربوط به بیش از پنج سال می‌باشد این دادگاه رأی معترض‌عنه را خالی از ایراد مؤثر دانسته و اعتراض را بلاوجه می‌داند با ردّ آن مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 عشقعلی ـ اسماعیلی