پرونده مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت (تجدیدنطر)

در صورتی که دارنده چک برای مطالبه وجه چک به مرجع ثبتی مراجعه نماید ولی مبلغ چک وصول نگردد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و به دلیل صلاحیت عام محاکم دادگستری در دادگاه‌های عمومی طرح دعوا کند.

نتیجه:

تأیید دادنامه بدوی

تاریخ رای نهایی: 1393/12/24
شماره رای نهایی: 9309970220301537
مرجع صدور: شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رئیس شعبه220 دادگاه عمومی حقوقی تهران- خرمی زاده
مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امیری- خشنودی

ماده 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی

رای بدوی


در خصوص دادنامه صادره از شعبه 3 تجدیدنظر استان تهران به شماره 930096- 93/8/24 موضوع نقض دادنامه صادره از این شعبه به شماره 930242- 93/4/25 چون یک فقره از چک‌های مورد استناد به شماره 348142- 89/2/16 عهده بانک ملی به مبلغ 1050000000 ریال که از طریق اجرای ثبت اقدام به مطالبه وجه آن صورت گرفته، تاکنون وصول نشده، بنابراین واخوهی به عمل آمده از ناحیه محکومین موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه سابق‌الصدور این شعبه به شماره 920868را فراهم نمی‌سازد در نتیجه ضمن رد آن دادنامه عیناً تائید می‌گردد. رأی صادره در این خصوص ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه220 دادگاه عمومی حقوقی تهران- خرمی زاده

رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ی. با وکالت آقای و.م. نسبت به دادنامه شماره 597 مورخه 93/9/5 صادره از شعبه 220 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن واخواهی تجدیدنظرخواهان نسبت به دادنامه شماره 868 مورخ 92/11/30 شعبه یادشده متضمن محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت وجه چک و خسارات مربوطه مردود اعلام گردیده به جهت اینکه اقدام تجدیدنظرخوانده به مرجع ثبتی برای اخذ وجه چک شماره 348142 منتهی به وصول مبلغ چک یادشده نگردیده و توجهاً به صلاحیت عام دادگستری وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می‌باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تائید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران


امیری- خشنودی