4: پرونده ابطال رای داور

در صورتی که شخصی چک صادرشده از یک موسسه مالی و اعتباری را به شخص ثالث واگذار نماید و ثالث نزد داوری اقامه دعوای مطالبه وجه چک کند، داور به بی‌حقی او رأی می‌دهد؛ چرا که سند صادرشده از این نهاد حواله محسوب شده و مقررات قانونی چک بر آن حاکم نیست. در نمونه پرونده فوق دادگاه به همین دلیل دعوای ابطال رای داوری را رد نموده است.

نتیجه:

نقض دادنامه بدوی و ابطال دعوای ابطال رأی داوری

تاریخ رای نهایی: 1392/01/24
شماره رای نهایی: 9209970221500015
مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عباسی
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

بند 1 و 3 ماده 429 و ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی

رای بدوی


در خصوص دعوی آقای ف.ف. به وکالت از خواهان آقای و.ش. به طرفیت خوانده آقای م.ف. به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 90/2/22 به انضمام خسارات دادرسی و حق‌الوکاله به شرح منعکس در دادخواست با عنایت به اینکه حسب اظهار وکیل خواهان چک موضوع رأی داوری به شخص ثالث از طریق ظهرنویسی منتقل شده است و شخص ثالث نیز اقدامات قانونی خویش را انجام داده است، لذا با عنایت به اینکه چک دارای وجه تجریدی و تجاری می‌باشد و جایگزین مطمئن پول نقد می‌باشد و شخص صادرکننده آن در قبال وجه آن دارای مسئولیت می‌باشد و شخص ثالث که با حسن نیت چک موضوع خواسته به ایشان منتقل شده است، نمی‌تواند متضرر از روابط طرفین پرونده حاضر باشد و مسلماً خوانده می‌تواند جهت احقاق حقوق خویش با اقامه دعوی لازم احقاق حق نماید. بنا بر مراتب مذکور دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستنداً به بند 1 و 3 ماده 429 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رأی داوری موضوع خواسته و همچنین محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره، غیابی و ظرف مدت20روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس آن ظرف20روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عباسی


 


در خصوص واخواهی آقای م.ف. به طرفیت آقای و.ش. با وکالت آقای ف.ف. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره 900827 صادره از این شعبه دادگاه به‌علاوه خسارات دادرسی با عنایت به اینکه حسب اظهارات طرفین، موضوع جلسه داوری به اطلاع واخوانده نرسیده است و این موضوع مورد اذعان واخواه نیز قرار گرفته است و تنها مدعی هستند که ... شفاهی جلسه دادرسی به ایشان اطلاع داده شده است و خاصه آنکه در استدلال دادنامه بدوی نیز ذکر شده است چک دارای وجه تجریدی می‌باشد و رأی داوری نمی‌تواند محل حقوق شخص ثالث باشد بنا به مراتب مذکور دادگاه ضمن رد واخواهی، دادنامه بدوی را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صــادره ظــرف مهــلت 20 روز پــس از ابــلاغ قابل تجدیدنظرخـواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عباسی


 

رای دادگاه تجدید نظر


در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م.ف. به طرفیت آقای و.ش. نسبت به دادنامه شماره 292 مورخ 91/3/31 صادره از شعبه 39 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن با تأیید دادنامه غیابی شماره 827 مورخ 1390/8/29 (ابطال رأی داوری) دعوای واخواهی تجدیدنظرخواه را منتهی به صدور رأی محکومیت پرداخت نموده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و نظر به اینکه سند شماره 992801 مورد ابطال به لحاظ اینکه از طرف مؤسسه اعتباری ت. صادر گردیده، مقررات قانونی به عنوان چک بر آن حاکم نبوده و حواله محسوب می‌شود و از طرفی با عنایت به مفاد ماده 3 توافقنامه مورخ 1389/3/31 در فرض احراز پرداخت چک‌های مذکور مسترد می‌شود لذا ایراد اساسی بر رأی داوری وارد نبوده بنابراین با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی و به لحاظ توافق مذکور اولاً موضوع خارج از صلاحیت حدود داوری نبوده ثانیاً خلاف قواعد موجد حق هم نمی‌باشد بنابراین با نقض دادنامه معترض‌عنه حکم بر ابطال دعوای ابطال رأی داوری مستنداً به ماده 350 قانون آئین دادرسی مدنی صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.


رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32