پرونده خلع ید و تحویل مبیع (تجدیدنظر)

در صورتی که فروشنده پس از فروش ملک خود و تنظیم سند به نام خریدار، از تخلیه ملک و تحویل آن به خریدار امتناع نماید، خریدار می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق رفع تصرف و خلع ید وی را از مراجع قضایی درخواست نماید. چنانچه فروشنده مدعی است که تحویل مبیع منوط به پرداخت مبلغی توسط خریدار بوده، دادگاه نمی‌تواند بدون تقدیم دادخواستی ازسوی خوانده، تحویل مبیع را منوط به پرداخت مبلغ مذکور از سوی خریدار نماید.

نتیجه:

تأیید دادنامه بدوی منی بر محکومیت خوانده به خلع ید از پلاک ثبتی و حذف پرداخت 250/000/000 ریال در قبال خلع ید

تاریخ رای نهایی: 1391/07/16
شماره رای نهایی: 9109970222900794
مرجع صدور: شعبه 29 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رئیس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی
رئیس شعبه 29دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حسینی – احمدی

ماده 22 قانون ثبت
ماده 84 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی

رای بدوی


در خصوص دعوی م.ض. با وکالت آقای ش.ک. و آقای ب.ق. به طرفیت 1- خانم الف.ب. 2- خانم ف.ف. به خواسته الزام خواندگان به رفع تصرف و خلع ید از ملک موکل و خسارت قانونی مقوم به 51/000/00 ریال به استناد اظهارنامه و رونوشت سند مالکیت خوانده ردیف اول اظهار داشته ملک با وجود مستأجر به خواهان فروخته شده است برای تنظیم سند مقرر شد سی میلیون تومان را بابت تخلیه پرداخت کند که پرداخت نکرده است وکیل خواهان اظهار داشته در بنچاق خوانده به دریافت تمام ثمن اقرار کرده است خوانده اظهار داشته سردفتر و مشاور بنگاه در جریان بودند که سی میلیون تومان بابت تخلیه بوده است که پرداخت نشده است در جلسه استماع شهادت شهود سردفتر تنظیم سند اظهار بی‌اطلاعی کرده است ولی مشاور املاک اظهار داشته در خصوص دریافت سی میلیون تومان قرار شد بعد از تحویل ملک به خریدار سی میلیون تومان به فروشنده پراخت شود خواهان اظهار داشته مشاور املاک در جریان کل موضوع نیست وقتی که مشاور املاک رفت من 250/000/000 ریال تراول چک و یک چک به مبلغ 50/000/000 ریال داخل ماشین تحویل دادم خوانده ردیف اول اظهار داشته من قبول ندارم حاضرم سوگند یاد کنم که بعد از تنظیم سند در بیرون دفترخانه پول پرداخته نکرده است دادگاه نظر به اینکه خوانده تحویل ملک را منوط به پرداخت مبلغ سی میلیون تومان از سوی خریدار به‌عنوان تتمه ثمن معامله که در رهن مستأجر بوده، کرده است و اینکه خواهان قبول کرده است که هنگام تنظیم سند سی میلیون را پرداخت نکرده است بلکه مبلغ مذکور را بعد از تنظیم سند در خارج از دفترخانه پرداخت کرده است و برای ادعای فقط یک فقره چک به مبلغ 50/000/000 ریال ارائه کرده است که پرداخت شده است و دلایلی که حکایت از پرداخت مبلغ 250/000/000 ریال به خوانده ردیف اول باشد به دادگاه ارائه نکرده است و اینکه حسب پاسخ استعلام از ثبت اسناد و املاک پلاک ثبتی موضوع دعوی در مالکیت خواهان قرار گرفته و خوانده تحویل ملک را منوط به پرداخت مبلغ باقیمانده ثمن نموده است لذا دعوی خواهان حسب ماده 22 قانون ثبت محمول بر صحت تشخیص که دادگاه خوانده ردیف اول را به خلع ید از پلاک ثبتی در قبال دریافت مبلغ 250/000/000 ریال از خواهان در حق خواهان محکوم می‌کند مطالبه هزینه دادرسی و خسارت دادرسی که علل طرح دعوی را خوانده موجب نشده است بلکه به علت عدم پرداخت مابقی ثمن بوده حکم بر بی‌حقی در این قسمت صادر می‌شود دعوی[به]خوانده ردیف دوم توجه ندارد مستنداً به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر و اعلام می‌شود رأی دادگــاه حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 

رئیس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

رای دادگاه تجدید نظر


در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- م.ض. 2- الف.ب. به طرفیت تجدیدنظرخواه دوم و اول و ف.ف. نسبت به دادنامه شماره 814 مورخه 90/8/30 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن صدور حکم خلع ید از پلاک‌های ثبتی را در قبال دریافت مبلغ 250/000/000 ریال و غیره صادر گردیده است نظر به اینکه دعوی اصلی تجدیدنظرخواه اول خلع ید و رفع تصرف بوده و صدور حکم خلع ید در قبال دریافت 250/000/000 ریال خارج خواسته بوده و همچنین اعتراض تجدیدنظرخواه دوم به عدم توجه دادگاه به مبلغ دریافتی ظهر مبایعه‌نامه در قبال صدور حکم خلع موجه نمی‌باشد. چون موضوع دریافت وجه مزبور خارج از خواسته و بدون طرح دعوی بوده بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث با توجه به اعتراض تجدیدنظرخواه اول و عدم ارائه دلیل محکمه پسند پیرامون موضوع مطالبه وجه از سوی تجدیدنظرخواه دوم به لحاظ عدم مطالبه و خارج خواسته [بودن] با ایراد قانونی مواجه می‌باشد فلذا این قسمت حکم ضمن اصلاح و حذف 250/000/000 ریال در قبال خلع سایر موارد اعتراضیه با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی‌باشد فلذا ضمن رد اعتراض معترضین به غیر از اصلاح دریافت مبلغ 250/000/000 ریال در قبال خلع ید در اجرای ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی سایر موارد عیناً تأیید می‌گردد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 29دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه 

حسینی – احمدی

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32