1: پرونده مطالبه وجه چک (تجدیدنظر)

در صورتی که خواهان اصل چک را در جلسه دادرسی جهت مطالبه وجه چک حاضر ننموده و خوانده با وجود تصدیق اصل چک، مندرجات ظهر آن را مورد انکار و تردید قرار داده است، انکار و تردید وجهی نداشته و همانگونه که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌کنید، دادگاه نمی‌تواند به ابطال دادخواست خواهان رأی دهد.

نتیجه:

نقض دادنامه بدوی و اعاده پرونده به دادگاه نخستین

تاریخ رای نهایی: 1393/03/31
شماره رای نهایی: 9309970221500347
مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صمدی
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ‌ اسماعیلی

ماده 96 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی

رای بدوی


در خصوص دادخواست آقای ع.الف. فرزند ح. با وکالت آقای الف.ن. به‌طرفیت آقای ع.ر. فرزند ح. به خواسته مطالبه وجه چک به شماره 317699/8619 بانک م. شعبه کاخ به مبلغ 400/000/000 ریال و مطالبه خسارت تأخیر و تأدیه و هزینه دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه مستند دعوی خواهان چک (مخدوش بودن ظهر چک) می‌باشد که خواهان اصل سند مذکور را جهت ملاحظه دادگاه در جلسه اول درسی حاضر ننموده است و با عنایت به اینکه سند مذکور مورد انکار و تردید خوانده قرارگرفته است لذا دادگاه مستنداً به ماده 96 آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد
رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صمدی

رای دادگاه تجدید نظر


تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. با وکالت آقای الف.ن. به‌طرفیت آقای ع.ر. نسبت به دادنامه شماره 1063-92/10/28 شعبه 13 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته مطالبه وجه چک با توجه به مخدوش بودن ظهر چک و اظهار انکار و تردید تجدیدنظر خوانده و عدم ارائه اصل چک توسط تجدیدنظرخواهان در جلسه اول دادرسی منجر به صدور ابطال دادخواست گردیده است وارد و رأی شایسته تأیید نیست زیرا اصل چک مورد ایراد قرار نگرفته و تجدیدنظر خوانده بدان اقرار کرده است لذا ایراد انکار و تردید وجهی نداشته دادگاه تکلیف به ادامه رسیدگی داشته است مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه نخستین ارسال می‌دارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ‌ اسماعیلی