پرونده مطالبه خسارت (تجدیدنظر)

در صورتی که شخصی خواهان مطالبه خسارت از قاضی صدور رأی است نمی تواند به دادگاه عمومی مراجعه نماید چرا که مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات قضایی منوط به اثبات تخلف قاضی در دادگاه انتظامی قضات است. می توانید با رجوع به نمونه پرونده فوق از نحوه رسیدگی و صدور رأی این موضوع آگاهی یابید.

نتیجه:

تأیید دادنامه بدوی مبنی بر بطلان دعوا

تاریخ رای نهایی: 1391/09/21
شماره رای نهایی: 9109970220700972
مرجع صدور: شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی تهران - شجاع
رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
شامانی – نامدار

ماده 348، 358 ، 265 قانون آیین دادرسی کیفری

رأی دادگاه بدوی


در خصوص دادخواست آقای ع. به طرفیت آقایان ن.ج. و م. به خواسته مطالبه خسارت ناشی از ضرر و زیان به مبلغ 958/394/214 ریال با توجه به اوراق پرونده آقای ح وکیل خواهان معرفی و در دادگاه اظهار نموده [که] در سال 1377 با شکایت کیفری خوانده اول با عنوان صدور چک بلامحل علیه موکل تحت تعقیب و با قرار تأمین وثیقه صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی با ریاست خوانده دوم در زمان تصدی و عجز از تودیع مبلغ آن یک‌صد و بیست میلیون ریال راهی زندان شد و متعاقباً حکم محکومیت به لحاظ صدور چک بلامحل با شماره دادنامه 14-6113- 77/7/29 صادر و درمجموع 32 ماه در حبس بود. سرانجام دادنامه مذکور در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد ولیکن با اعمال ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری و با نقض محکومیت و ارجاع به شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با دادنامه شماره 565- 80/4/12 به لحاظ اینکه چک مشمول مرور زمان کیفری بوده حکم به برائت موکل صادر شد. تحمل حبس فوق موجب ضرر و زیان خواهان شد و باعث متارکه همسرش گردید و محل کسب وی تعطیل و صدماتی به فرزندان وارد گشت و تقاضای صدور حکم نمود. آقای ع. وکیل خوانده ردیف 2 معرفی و پاسخ داده چک فوق به شماره 60998 و 60995 بانک ملت بابت تضمین بیع سرقفلی بود که با شکایت کیفری خواهان تعقیب ولی سرانجام با اثبات تضمینی [بودن] آن برائت حاصل شد و متعاقباً علیه موکل به اتهام خیانت بر امانت و اجراء چک تضمینی اعلام شکایت در دادگاه بدوی به حبس محکوم و سرانجام در شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تبرئه شد. ورود ضرر ادعائی منتسب به موکل نمی‌باشد خوانده دوم پاسخی ارسال ننمودند دادگاه پس از بررسی نظر به اینکه حبس خواهان به‌موجب حکم قضائی و تصمیم مقام قضائی صورت پذیرفته و نقش خوانده اول به‌عنوان شاکی اولیه آن موجب مسئولیت مدنی وی در این خصوص شناخته نمی‌گردد و نیز ضمان و مسئولیت قاضی نسبت به احکام صادره از ناحیه وی پس از تشخیص تقصیر او به‌عمد و یا در حکم عمد قابل‌پذیرش است و آن پس از احراز تخلف در مرجع و دادگاه انتظامی قضات قابل‌بررسی است و خواهان مدرکی در این خصوص ارائه ننمود درنتیجه دعوی غیرثابت اعلام و حکم به ابطال آن صادر می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.


رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی تهران - شجاع

رأی دادگاه تجدیدنظر


در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ش. به طرفیت ن.ج. و م.خ. نسبت به دادنامه شماره 00562 مورخ 1391/6/1 صادره از شعبه 28 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان مطالبه خسارت ناشی از ضرر و زیان به مبلغ 958/394/214 ریال صادر گردیده، انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه یاد شده با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی را صادر و نتیجتاً طبق ماده 358 قانون مرقوم [دادنامه تجدیدنظرخواسته را] تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی می‌باشد.


 رئیس شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه


  شامانی – نامدار

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32