دادخواست مطالبه خسارت (ناشی از تخریب دیوار)

در صورتی که شخصی در اثر تخریب دیوار منزلش متضرر گردیده است می تواند با ارائه نمونه دادخواست فوق خسارت خود را مطالبه کند و همچنین تقاضای صدور قرار تآمین خواسته نماید.

ناشر سند : دکترمحمد شکیبی نژاد مشاهده پروفایل ناشر

دکترمحمد شکیبی نژاد
شماره پروانه:
آغاز فعالیت:
حوزه قضایی:
حداکثر زمان پاسخگویی: درخواست ها اعم از مشاوره مطالعه تحریر خودرابانمره موبایل ذکرشده رابا What,s app یا از طریق پنل پورتال سایت حتمااقدام کنید.

ثبت نظر :