پرونده صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی چک (تجدیدنظر)

در صورتی که شخصی چکی به دیگری جهت تضمین حسن انجام کار دهد، چک به معنای قانون تجارت محسوب نمی‌شود؛ از همین رو، ضمانت اجراهای قانونی چک را نداشته و قابل اجرا از طریق اجرای ثبت نیست. در نمونه پرونده فوق می‌توانید از جزئیات این موضوع اطلاع یابید.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود