print-icon

پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی، تخریب و فحاشی (تجدیدنظر)

در صورتی که شخصی با تخریب، ضرب و جرح عمدی و فحاشی نسبت به دیگری مرتکب جرم شود، زیان‌دیده می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این جرایم، تعقیب و مجازات وی را از مراجع کیفری تقاضا نماید.

نتیجه:

تأیید دادنامه بدوی درخصوص محکومیت متهم به پرداخت دیه و جزای نقدی به اتهام ضرب و جرح و فحاشی - نقض دادنامه بدوی درخصوص اخلال در نظم و تخریب و صدور رأی بر برائت متهم

تاریخ رای نهایی: 1392/08/29
شماره رای نهایی: 9209970220401164
مرجع صدور: شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رئیس شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کامجو
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده

بند 5 ماده 22 و مواد 608 و 677 و 269 تبصره 2 و 294 و 295 بند ج و 297 و 302 و 304 و 367 و 480 بند 1 و 495 و 47 قانون مجازات اسلامی
بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
ماده 257 و بند دال ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری
اصل 37 قانون اساسی

رای بدوی


حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 11 تهران آقای الف.ح. فرزند م. متهم است به تخریب عمدی درب منزل و ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی نسبت به آقای س.م.؛ دادگاه با توجه به شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و گواهی‌های پزشکی قانونی شاکی و اظهارات مطلعین محلی و صورت‌جلسه مورخ 92/2/5 تحقیق و معاینه محلی به عمل آمده توسط مأمور نیروی انتظامی و دفاعیات بلاوجه متهم و مد نظر داشتن سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مآلاً بزه‌های انتسابی به متهم برای دادگاه محرز و مسجل گردیده، مستنداً به مواد 608 و 677 و 269 تبصره 2 و 294 و 295 بند ج و 297 و 302 و 304 و 367 و 480 بند 1 و 495 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 47 قانون مارالذکر از حیث تعدد جرم و مد نظر داشتن بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین متهم را در خصوص بزه فحاشی به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید. و در خصوص بزه تخریب عمدی با توجه به فقدان سابقه کیفری مؤثر متهم به استناد بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس تعزیری به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید و در خصوص بزه ایراد ضرب و جرح عمدی توجهاً به اینکه رعایت تساوی در قصـاص در رابـطه با صدمات عمدی وارده به شاکی طبق گواهی‌های پزشکی قانونی میسر نیست و شاکی نیز خواستار قصاص نشده، فلذا حکم به پرداخت دیه صادر می‌گردد و از باب اخـلال در نـظم و اینکه بیم تـجری مرتکب می‌رود متهم را به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس تعزیری به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید و از باب صدمات وارده به شاکی متهم را در مورد دیه خراشیدگی حارصه روی پل بینی و زیر چشم چپ مجموعاً به پرداخت دو صدم دیه کامل انسان و در مورد ارش خونریزی زیر ملتحمه متوسط چشم چپ به پرداخت سه دهم درصد دیه کامل انسان و در مورد دیه خراشیدگی حارصه پلک فوقانی چشم راست به پرداخت یک صدم دیه کامل انسان ظرف یک سال از تاریخ وقوع بزه مورخ 91/9/10 در حق آقای س.م. محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کامجو


 

رای دادگاه تجدید نظر


در خصـوص تجدیدنظرخـواهی آقای الف.ح. فرزند م. نسبـت بـه دادنامه شماره 92000500 مورخ 92/5/23 صادره از سوی شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مورد اتهامات تجدیدنظرخواه دایر به تخریب عمدی و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی به ترتیب به پرداخت دو فقره جزای نقدی و مقادیری دیه و از جهت جنبه عمومی و اخلال در نظم عمومی هم به پرداخت یک فقره جزای نقدی محکوم گردیده که با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید مصوب92/2/1 و اینکه تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی و مجازات آن لغو شده است و از این حیث تجدیدنظرخواهی وارد است و هم‌چنین در مورد بزه‌های تخریب عمدی و فحاشی از آنجا که متهم تجدیدنظرخواه در تمامی مراحل تحقیق و دادرسی اتهامات را انکار و تکذیب نموده است و از سوی شاکی هم دلیل و بینه شرعی و قانونی جهت اثبات ادعا ارائه نشده است و همسایگانی را که توسط مأمور و در حین تحقیقات محلی از آنان تحقیق شده و به عنوان مطلع محسوب می‌شوند و یکی از آنان صرفاً سر و صدا را شنیده است و دیگری توهین‌های متهم را شنیده است و در مورد تخریب عمدی درب منزل شاکی هیچ‌کدام شاهد و ناظر عینی تخریب نبوده‌اند و بنابراین با در نظر گرفتن قرائن و امارات مذکور که مستند صدور حکم و دادنامه بدوی قرار گرفته است صرفاً در مورد اهانت و فحاشی می‌تواند مصداق داشته باشد. علیهذا این دادگاه در مورد اتهام تخریب عمدی هم با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و با استناد بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با رعایت اصل 37 قانون اساسی و با رعایت اصاله‌البرائه ضمن اعلام نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد اخلال در نظم و تخریب عمدی رأی بر برائت تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص اتهام ضرب و جرح عمدی هم با در نظر گرفتن مفهوم مخالف بند دال ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اینکه دیات متعلقه کمتر از خمس دیه کامل بوده و بنابراین این قسمت از دادنامه قطعی بوده و تجدیدنظرخواهی مردود و محکوم به رد است و در مورد اتهام فحاشی نیز با توجه به مراتب فوق ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 جوادی ـ سعادت‌زاده