پرونده تمرد از دستور مامور دولت (تجدیدنظر)

در صورتی که شخصی به هر دلیلی از دریافت اخطاریه از دست ماموران دولتی امتناع کند، این امر را نمی‌توان از مصادیق جرم تمرد از دستور مأموران دولت دانست. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه صدور رأی درمورد این جرایم آشنا شوید.

نتیجه:

نقض دادنامه بدوی درخصوص اتهام تمرد و تأیید دادنامه بدوی درخصوص جرم توهین

موضوعات مرتبط

تاریخ رای نهایی: 1392/12/27
شماره رای نهایی: 9209970224201775
مرجع صدور: شعبه 42 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر ـ بیاتی
رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
راثی‌نصیری ـ غفوری‌گوراب

ماده 607 و 609 از قانون مجازات اسلامی
ماده 257 و ماده 177قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری
اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رای بدوی


در خصوص اتهام آقای ح.و. فرزند م. دایر بر تمرد از دستور مأمورین و توهین به آنان؛ دادگاه توجهاً به شرح و محتویات پرونده و گزارش مأمورین شهرداری و صدور کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر و انکار بلاوجه متهم بزه منتسبه به وی محرز و مسلم بوده و مستنداً به ماده 607 و  609 از قانون مجازات اسلامی از کتاب پنجم تعزیرات متهم موصوف را به پنج ماه حبس تعزیری بابت تمرد نسبت به مأمورین دولت و یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت بابت توهین محکوم می‌نماید. النهایه با توجه به فقد سابقه کیفری و سن و سال وی مجازات حبس وی تا دو سال تعلیق تا در صورت ارتکاب همین  جرم علاوه بر جرم جدید حکم تعلیقی نیز اجرا خواهد شد. رأی صادره حضوری بوده و بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر ـ بیاتی


 

رای دادگاه تجدید نظر


در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.و. نسبت به دادنامه شماره 863 مورخه 92/9/4 صادر شده از شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر که به موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام تمرد نسبت به مأمور دولت در حین انجام وظیفه و توهین موضوع شکایت شکات به تحمل پنج ماه حبس تعزیری تعلیقی و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت مجازات اول بابت بزه تمرد به مأمورین و دومی توهین به آنان محکوم گردیده است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی که عمده اعتراض ایشان عبارت است از این‌که بنده یک کارگاه تراشکاری در منطقه مربوطه دارم از این‌که درب کارگاه مربوطه برای فعالیت و تردد و غیره کوچک بود اقدام به تعویض و تبدیل آن نمودم که مأمورین آمدند و تخریب انجام و منجر به شکایت و محکومیت احدی از مأمورین شهرداری گردید که دادنامه پیوست است از باب انتقام‌جویی با نفراتی مراجعه و من حکم مأموریت و دستور قانونی را خواستار شدم که در نهایت منتهی به شکایت آنان شده و مطالب دیگری که به تفصیل مطالعه شده و متهم منکر ارتکاب بزه‌های مذکور شده است توجهاً به این‌که در باب تمرد دلیل کافی وجود ندارد و ادعای متهم مقرون به صحت می‌باشد و حتی احدی از مأمورین در برگ 10 پرونده اظهار نموده اخطار را متهم تحویل نگرفت نظر به این‌که ابلاغ اخطاریه مقررات خاص خود را دارد و اگر شخصی اخطار را نگرفت طبق مقررات اقدام می‌گردد و عمل متهم تمرد محسوب نمی‌گردد، لذا مستند به شق 1 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه در قسمت محکومیت متهم در مورد بزه تمرد به استناد به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد و اما در مورد توهین چون متهم دلیلی بر نقض دادنامه ارائه نکرده و رأی اصداری با رعایت اصول دادرسی انجام و فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است، لذا مستند به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی در قسمت محکومیت او در مورد جرم توهین دادنامه تجدیدنظرخواسته در آن مورد تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 راثی‌نصیری ـ غفوری‌گوراب

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32