print-icon

اظهارنامه استرداد جهیزیه

چنانچه در اثر اختلافات فیمابین زوجین، یکی از طرفین درصدد مطالبه جهیزیه خود برآید، می‌تواند با استفاده از نمونه اظهارنامه فوق استرداد جهیزیه را مطالبه نماید.

ثبت نظر :