پرونده نقض رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری (دیوان عدالت اداری)

در صورتی که شخصی کاربری اراضی زراعی را بدون کسب مجوز از کمیسیون موضوع ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها تغییر دهد، مرتکب جرم شده است. براساس قانون شهرداری، کمیسیون ماده 100 این قانون فاقد صلاحیت رسیدگی به این موضوع است و صرفا می تواند رأی بر تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت صادر کند. در غیر این صورت متضرر می تواند نقض رأی کمیسیون را از دیوان عدالت ادرای درخواست نماید. در نمونه پرونده فوق می توانید از جزئیات این موضوع اطلاع یابید.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود