print-icon

اظهارنامه ملاقات فرزند مشترک

در صورتی که بعد از طلاق، طرفی که حضانت فرزند مشترک را بر عهده دارد مانع ملاقات طرف دیگر با فرزند  شود، می توان با ارسال نمونه اظهارنامه فوق ملاقات فرزند مشترک را به صورت رسمی از وی تقاضا کرد.

درخواست ملاقات فرزند

 

1 – درخواست ملاقات با فرزند در دو حالت قابل تصور است :

الف ) هنگامی که زوجین پیش از طلاق ، جدا از هم زندگی می کنند و والدی که فرزند با او زندگی می کند مانع دیدار فرزند با والد دیگر می شود .

ب ) پس از جدایی هنگامی که دادگاه حضانت را به یکی از والدین می سپارد . در این حالت نیز ممکن است والدی که حضانت طفل بر عهده اوست از ملاقات فرزند با والد دیگر خودداری کند .

2 – در این موارد فرد می تواند با طرح دعوا نسبت به احقاق حق خود مبادرت نماید .

3 – کسی که می خواهد تقاضای ملاقات کند ، ممکن است مدتی درگیر این موضوع بوده و تا رسیدن به خواسته خود زمانی طول بکشد ، لذا برای اینکه زودتر به خواسته خود برسد و بتواند فرزندش را ملاقات کند می تواند تقاضای دستور موقت را نیز بخواهد . این درخواست را می تواند حتی پیش از طرح دعوای اصلی خود که همان ملاقات با فرزند است ، نیز مطرح نماید .

4 – خواهان دعوا باید دادخواست خود را به دفاتر الکترونیک قضایی تحویل دهد .

5 – در این دعوا خوانده والدی است که فرزند با او زندگی می کند و خواسته نیز ملاقات فرزند می باشد .

6 – خواهان باید کپی مصدق مدارک شناسایی خود را همراه دلایلی که دارد به دفاتر الکترونیک قضایی تحویل دهد . از جمله مدارکی که خواهان می تواند به آن استناد نماید شهادت شهود است که گواهان می توانند بر ممانعت طرف مقابل از ملاقات با فرزند شهادت دهند . همچنین درخواست تحقیقات محلی نیز می تواند جزء دلایل خواهان باشد .

7 - همچنین خواهان می تواند پیش از طرح دعوا اظهارنامه ای به طرف مقابل داده و از این طریق ملاقات فرزند مشترک را از وی تقاضا نماید و در صورت عدم پاسخگویی طرف مقابل این اظهارنامه را نیز ضمیمه مدارک خود نماید .

8 – این دعوا غیر مالی بوده و در دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می گیرد .

9 – در ماده 54  قانون حمایت خانواده آمده است چنانچه فردی که حضانت با اوست مانع ملاقات فرزند با افراد ذینفع شود برای بار اول به مجازات نقدی و در صورت تکرار مجازات حداکثری برای آن پیش بینی شده است .

10 – در قانون مجازات اسلامی در کتاب پنجم ماده 632 نیز آمده است اگر طفلی به کسی سپرده شده باشد و اشخاصی که حق مطالبه دارند ، طفل را مطالبه نمایند و وی از دادن طفل خودداری نماید به حبس یا جزای نقدی محکوم می شود .

11 - لذا چنانچه ملاحظه می شود ضمانت اجراهایی نیز جهت جلوگیری از ملاقات فرزند در قانون پیش بینی شده است که می توان از آنها سود برد .

12 - در قانون مدنی در ماده 1174 نیز آمده است در صورت اختلاف بین والدین در زمان و مکان و سایر جزییات ملاقات با فرزند ، دادگاه به این موارد رسیدگی کرده و آنها را مشخص می نماید .

13 - رای صادره از دادگاه قابل اعتراض است و معترض می تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ  رای در دادگاه تجدیدنظر استان از رای صادره تجدیدنظرخواهی کند .

کاربر گرامی جهت مشاوره و راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می توانید با شماره تلفن های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید .

ساره صادقی

ثبت نظر :