پرونده تخلیه یک باب مغازه (تجدیدنظر)

در صورتی که شخصی خواهان تخلیه مورداجاره است پیش از اقامه دعوای تخلیه براساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 مکلف است اظهارنامه های لازم را طبق قانون تنظیم و ارسال نماید. در غیر این صورت در خواست تخلیه پذیرفته نمی شود. از سوی دیگر در صورتی که اجور معوقه از طریق صدور چک پرداخت شده است، حتی اگر به گواهی عدم پرداخت ختم شود تعهد مدنی ناشی از  عقد اجاره به تعهد ناشی از سند تجاری تبدیل می شود و مستلزم طی فرآیند خاص خود است. در نمونه پرونده فوق می توانید جزئیات این موضوع را مشاهده کنید.

نتیجه:

نقض دادنامه بدوی مبنی بر تخلیه عین مستأجره و پرداخت بخشی از اجور معوقه و تأیید دادنامه بدوی مبنی بر پرداخت بخشی از اجور معوقه و خسارت دادرسی

تاریخ رای نهایی: 1392/11/05
شماره رای نهایی: 9209970220700952
مرجع صدور رأی: شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رئیس شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ هادیان
رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کوهکن ـ شریعت

بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56
بند سوم ماده 490 قانون مدنی
مواد 519، 348، 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی

رأی دادگاه بدوی


خصوص دعوی آقای الف.ط. با وکالت آقایان الف.ع. و م.خ. به‌طرفیت آقای ج.ر. به‌ خواسته صدور حکم مبنی بر تخلیه و انتزاع ید خوانده از شش‌دانگ یک باب مغازه مورد اجاره جزء پلاک ثبتی 13704 فرعی از 4476 اصلی بخش 7 تهران و پرداخت اجور معوقه از تاریخ 89/8/1 لغایت صدور اجرای حکم به مبلغ 194300000 ریال با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که موکل به‌موجب سند مالکیت ابرازی مالک یک باب مغازه مساحت تقریبی 80 مترمربع می‌باشد که برابر اجاره‌نامه عادی مورخ 1370/1/1 در ید استیجاری خوانده قرارگرفته است و از پرداخت اجاره بهاء در طول 27 ماه اخیر امتناع نموده است لذا به شرح خواسته تقاضای بر رسیدگی دارد به شرح فوق دادگاه از ملاحظه مستندات ابرازی ضمن احراز رابطه استیجاری فی‌مابین اصحاب دعوی و با عنایت به اینکه خوانده دعوی نیز در جلسه دادرسی حضور یافته لیکن دفاعیات نامبرده خصوص پرداخت مال‌الاجاره متکی به ادله اثباتی متقن نبوده و دلیل و مدارک محکمه‌پسند خصوص پرداخت اجاره‌بها ارائه ننموده است لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و به استناد بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56 همچنین بند سوم ماده 490 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر محکومیت خوانده بر تخلیه عین مستأجره همچنین پرداخت مبلغ 194300000 ریال بابت اجور معوقه از تاریخ 89/8/1 لغایت زمان تقدیم دادخواست با احتساب مبلغ 10045200 ریال بابت خسارت دادرسی صادر و اعلام و دعوی خواهان به میزان مازاد ضرورت بر طرح دعوی جداگانه داشته و در حال حاضر محکوم بر ردّ نمی‌باشد رأی صادره حضوری و در صورت اعتراض ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد.رئیس شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ هادیان

رأی دادگاه تجدیدنظر


در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ر. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای الف.ط. با وکالت آقای الف.ع. نسبت به دادنامه شماره 1179 مورخه 91/12/27 شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 13704 فرعی از 4476 اصلی بخش7 ثبتی به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها و همچنین محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک‌صد و نودوچهار میلیون و سیصد هزار ریال اجور معوقه از تاریخ 89/8/1 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست و همچنین جبران خسارات دادرسی صادر گردیده دادگاه نظر به اینکه در هیچ‌یک از اظهارنامه‌های ارسالی از ناحیه تجدیدنظرخواه مهلت قیدشده جهت ایداع اجاره‌بها انطباق با مهلت قیدشده در مقررات بند 9 ماده 14 قانون مستأجر مصوب 1356را نداشته و اظهارنامه‌ای می‌تواند منشأ اثر قانونی داشته باشد که صحیحاً تنظیم‌شده باشد و با وصف مذکور اظهارنامه مستند دعوی نمی‌تواند منشأ اثر در دعوی تخلیه باشد لهذا مستنداً به مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت مربوط به تخلیه قرار ردّ دعوی نخستین تجدیدنظر خوانده را صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک‌صد و نودوچهار میلیون و سیصد هزار ریال اجور معوقه از تاریخ 89/8/1 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست صادر گردیده دادگاه نظر به اینکه با وصف اصدار دو فقره چک به شماره‌های 289981 و 5891 به‌منظور تأدیه اجاره‌بها ماه‌های آبان و آذر و دی‌ماه سال89 که وکیل تجدیدنظر خوانده به صدور آن در وجه تجدیدنظر خوانده اذعان لیکن مدعی صدور گواهی عدم پرداخت و عدم وصول وجه آن شده قطع‌نظر از صحت‌وسقم موردادعا نظر به اینکه با صدور چک‌های مذکور از ناحیه تجدیدنظرخواه و موافقت تجدیدنظر خوانده با دریافت آن تعهد مدنی سابق ناشی از عقد اجاره به میزان قیدشده در چک‌ها ساقط و تبدیل به تعهد ناشی از سند تجاری گردیده و موجبی برای مطالبه تعهد مدنی تبدیل و ساقط‌شده وجود نداشته لهذا دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت به میزان نه میلیون و نه‌صد هزار ریال درخور نقض می‌باشد مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به میزان مذکور حکم به بی حقی تجدیدنظر خوانده نسبت به مبلغ مذکور را صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دیگر قسمت دادنامه تجدیدنظر خواسته که به‌موجب آن اجور معوقه از اسفندماه سال 89 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست (مبلغ یک‌صد و هشتادوچهار میلیون و چهار هزار ریال) نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیلی که دلالت بر برائت ذمه وی نسبت به اجور مذکور باشد ارائه ننموده و نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رسیدگی و رعایت تشریفات و انطباق مورد با مقررات وفق موازین قانونی اصدار یافته و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این قسمت ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله در این خصوص انطباق با هیچ‌یک از جهات تعیین‌شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته لهذا دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی در این قسمت دادنامه تجدیدنظر خواسته را مبتنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت یک‌صد و هشتادوچهار میلیون و چهار هزار ریال بابت اجور معوقه از اسفندماه سال 89 لغایت زمان تقدیم دادخواست (91/11/4) و به پرداخت سه میلیون و شش‌صد هشتادویک هزار و شش‌صد و هشتاد ریال بابت هزینه دادرسی دفتر و مبلغ نه میلیون و سیصد و شصت هزار و یک‌صد و شصت ریال بابت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه به‌عنوان خسارات دادرسی تأیید و استوار می‌نماید رأی صادره قطعی می‌باشد.رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کوهکن ـ شریعت