پرونده ترک نفقه همسر و فرزند مشترک (تجدیدنظر)

در صورتی که زوج با وجود تمکن مالی و تمکین زوجه از پرداخت نفقه زوجه و فرزند مشترک امتناع کند یا مبلغ ناچیزی به عنوان نفقه بپردازد که تکافوی هزینه‌های متعارف آنها را ننماید، مرتکب جرم شده و زوجه می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این دعاوی علیه وی شکایت کیفری مطرح کند.

نتیجه:

تأیید دادنامه بدوی مبنی بر محکومیت خوانده به تحمل شش ماه حبس

تاریخ رای نهایی: 1393/11/18
شماره رای نهایی: 9309970224201469
مرجع صدور: شعبه 42 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رئیس شعبه 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صفوی
مستشاران شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
کریمی‌یزدی ـ ظاهری

ماده 53 قانون حمایت خانواده 1391
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری

رای بدوی


در خصوص اتهام آقای ع.، دایر بر ترک نفقه همسر و فرزند مشترک به نام ز.، موضوع شکایت خانم م. اصالتاً و به قیمومت از فرزند فوق‌الذکر؛ با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شاکی، تحقیقات انجام شده، مودای شهادت شاهد تعرفه شده و اظهارات فرزندان نامبردگان که دلالت دارد متهم باوجود استطاعت مالی و علی‌رغم تمکین زوجه و فقدان تمکن مالی فرزند پس از خروج از منزل از پرداخت هزینه‌های زندگی امتناع ورزیده است و اظهارات و مدافعات متهم مبنی بر پرداخت مبلغ 22/000/000 ریال نفقه که طی دو فقره چک به فرزندش و مبلغ 8/500/000 ریال از طریق یکی از بستگان پرداخت‌ نموده است مدلل نمی‌باشد. اولاً طبق اظهارات فرزند مشارالیه چک‌های مذکور بابت بدهی پرداخت گردیده است و بابت باقیمانده نیز مستندی ارائه نگردیده است. ثانیاً در فرض قبول اظهارات متهم وجه مذکور فقط بابت قسمت اندکی از هزینه زندگی خواهد بود و نامبرده بیش از یک سال از منزل مشترک خارج گردیده است که نمی‌تواند معادل نفقه ایام مذکور باشد، لذا با التفات به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 53 قانون حمایت خانواده 1391 با رعایت ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1390 متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس محکوم می‌نماید. راجع به اتهام دیگر وی دایر بر ترک نفقه نسبت به فرزندان ذکور آقایان ح. و ح. با عنایت به این‌که نامبرده به لحاظ اشتغال از تمکن مالی برخوردار بوده و از جهت کیفر ولی فاقد مسئولیت می‌باشد، لذا بر اساس اصل کلی برائت حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صفوی


 

رای دادگاه تجدید نظر


تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 00697 مورخ 1393/9/10 شعبه 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن نامبرده به اتهام عدم پرداخت نفقه همسرش خانم م. به‌طور کامل به شرح مندرجات رأی مذکور به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم‌ شده‌است وارد نیست؛ زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع‌واحوال منعکسه در آن ازجمله دلایل و مبانی صدور رأی و مفاد کیفرخواست شماره 92/00743 مورخه 1393/2/9 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران صدور رأی مذکور در این قسمت مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی‌رسد و نظر به این‌که از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را در این قسمت ایجاب نماید اقامه نشده است، لذا به جهات مذکوره مستنداً به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته در این قسمت را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. 
مستشاران شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران      
کریمی‌یزدی ـ ظاهری