print-icon

پرونده الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی (دیوان عدالت اداری)

در صورتی که ملکی در خارج از محدوده شهری قرار دارد، امکان الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای ملک مذکور در دیوان عدالت اداری وجود ندارد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید درباره نحوه رسیدگی به این دعاوی در دیوان اطلاعاتی کسب نمایید.

نتیجه:

صدور قرار رد شکایت

موضوعات مرتبط

تاریخ رای نهایی: 1391/10/26
شماره رای نهایی: 9109970903003732
مرجع صدور: شعبه 30 بدوی دیوان عدالت اداری
رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
محمدی ـ شریفی

رای دیوان عدالت اداری


آقای (م.ک.) الزام شهرداری منطقه 15 تهران به صدور پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی شماره ... را خواسته است. با صرف نظر از اینکه شهرداری علی‏رغم ابلاغ مراتب درتاریخ 91/8/6 تاکنون پاسخی ارسال نکرده و با قطع نظر از اینکه شاکی کپی صفحات نهم به بعد صفحات نقل و انتقال سند ثبتی مذکور را ارائه ننموده و مشخص نیست، سند کماکان به نام وی می‏‌‏باشد یا به دیگری منتقل گردیده است، مع‌‏الوصف چون حسب مفاد دادخواست و بر اساس نامه شماره ...، شهرداری اعلام کرده، ملک مزبور خارج از محدوده شهر تهران قرار دارد و در حال حاضر در حوزه اراضی فاقد کاربری مصوب قرار گرفته و طبعاً فاقد تراکم مصوب نیز می‏‏‌باشد، الزام شهرداری به انجام خواسته در وضعیت فعلی موجه نیست و قرار رد شکایت صادر می‌‏گردد. قرار صادره قطعی است. 
رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 محمدی ـ شریفی