اظهارنامه استرداد هدایای نامزدی

درصورتی که رابطه نامزدی منجر به ازدواج نگردد، هریک از طرفین می تواند هدایایی را که در دوران نامزدی به طرف مقابل داده است با ارائه نمونه اظهارنامه فوق مسترد نماید.

ثبت نظر :