اظهارنامه خلع ید و قلع و قمع بنا با اجرت المثل زمان تصرف

در صورتی که شخصی به صورت غاصبانه ملکی را تصرف کرده و بنایی در آن ساخته باشد، صاحب ملک می‌تواند علاوه بر خلع ید، قلع و قمع بنای احداثی و اجرت‌المثل ایام تصرف را با استفاده از نمونه اظهارنامه فوق و به صورت رسمی از غاصب مطالبه نماید.

21 آذر 1395
یونس حیدری

پاسخ

ثبت نظر :