مبایعه نامه ملک

در صورتی که اشخاص حقوقی مترصد انعقاد قراردادی با موضوع خرید ملک هستند می توانند از نمونه مبایعه نامه ملک مذکور استفاده نمایند.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :