دادخواست تقاضای حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی اجاره

در صورتی که موجر قصد تنظیم سند رسمی اجاره را دارد می تواند به موجب نمونه دادخواست فوق، تقاضای حضور مستأجر در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی اجاره را نماید.

ناشر سند : دکترمحمد شکیبی نژاد مشاهده پروفایل ناشر

دکترمحمد شکیبی نژاد
شماره پروانه:
آغاز فعالیت:
حوزه قضایی:
حداکثر زمان پاسخگویی: درخواست ها اعم از مشاوره مطالعه تحریر خودرابانمره موبایل ذکرشده رابا What,s app یا از طریق پنل پورتال سایت حتمااقدام کنید.

ثبت نظر :