1: شکواییه سرقت حدی

در صورتی که شخصی مرتکب سرقت حدی شود، متضرر می تواند به موجب نمونه شکواییه فوق از مرتکب شکایت کیفری نماید و ضمن شکواییه، خسارت وارده را نیز مطالبه کند.

 

ناشر سند : دکترمحمد شکیبی نژاد مشاهده پروفایل ناشر

دکترمحمد شکیبی نژاد
شماره پروانه:
آغاز فعالیت:
حوزه قضایی:
حداکثر زمان پاسخگویی: درخواست ها اعم از مشاوره مطالعه تحریر خودرابانمره موبایل ذکرشده رابا What,s app یا از طریق پنل پورتال سایت حتمااقدام کنید.

ثبت نظر :