اظهارنامه اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ خیار عیب

در صورتی که خریدار بعد از عقد بیع متوجه معیوب بودن مبیع شود، حق فسخ معامله را دارد و  می‌تواند  با ارسال نمونه اظهارنامه فوق مراتب فسخ معامله را به صورت رسمی به فروشنده ابلاغ نماید.

ثبت نظر :

controller:documents|action:view|layout:documents|panel:front|widget: