اظهارنامه فسخ قولنامه از سوي فروشنده به لحاظ تاخير خريدار در مراجعه به دفتر

در صورتی که خریدار به تعهدات خود مبنی بر پرداخت الباقی ثمن معامله عمل نکند، فروشنده می‌تواند فسخ قرارداد را  با ارسال نمونه اظهارنامه فوق به صورت رسمی به خریدار ابلاغ نماید.

ثبت نظر :

controller:documents|action:view|layout:documents|panel:front|widget: