لایحه تجدیدنظرخواهی در پرونده الزام به ایفای تعهدات قراردادی

در صورتی که خواهان در دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی به رأی مورد نظر خود دست نیابد، برای تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور می‌تواند از نمونه لایحه دفاعیه فوق به عنوان الگو استفاده کند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :