پرونده تصرف و تخریب اراضی موات (تجدیدنظر)

در صورتی که شخصی بدون مجوز قانونی اقدام به تصرف و تخریب اراضی موات (املاک متعلق به دولت و شرکت‌های وابسته) نماید، مرتکب جرم شده است. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید درخصوص نحوه رسیدگی به این موضوع اطلاعات بیشتری کسب کنید. 

نتیجه:

رفع تصرف و اعاده به وضع سابق و محکومیت محکوم‌علیه به پرداخت مبلغ نهصد هزارریال جزای نقدی

موضوعات مرتبط

موضوع اتهام: تصرف و تخریب اراضی موات
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی و انقلاب جاجرم ـ شعبه 101 جزایی
شماره پرونده: 8909985861200535
شماره دادنامه: 9009975859900005
قاضی رسیدگی کننده: آقای امانی

بند «ب» تبصره 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

موضوع شکواییه (تصرف و تخریب اراضی موات 89/11/11):


دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب جاجرم، احتراماً ضمن پیوست یک فقره پرونده تخلفی نامبرده فوق به شماره 10871 ـ 89/11/2 به عرض می‌رساند مشارالیه بدون مجوز قانونی مبادرت به تخریب و تصرف مساحت 3.70 هکتار از اراضی موات پلاک 92 اصلی از بخش6 بجنورد نموده. نظر به اینکه مطابق مقررات عمل نامبرده جرم و مستوجب مجازات است، لذا مستنداً به ماده 5 آیین‌نامه اجرایی مرجع تشخیص اراضی موات تقاضای رسیدگی و محکومیت نامبرده را خواستارم.(اداره منابع طبیعی جاجرم)


تحقیقات اولیه و بازجویی از متهم:


متهم علی اصغر الف... فرزند عبدا... 58 ساله کشاورز، حسب شکایت شاکی و صورتجلسه مشاهدات آ اتهام شما دائر بر تصرف و تخریب اراضی موات پلاک 92 اصلی از بخش 6 بجنورد موسوم به مجاور قلی به شما تفهیم شد. از خود دفاع نمایید؟


ـ این زمین ارث پدرم بوده و شش نفر شریک هستیم و مال من تنها نیست. بیست سال است که ما زمین  را می‌کاریم و امسال نیز گندم کاشته‌ام. تقسیم‌نامه و استشهادیه محلی داریم و سند دیگری نداریم.  


آخرین دفاع خود را بیان نمایید؟    


زمانی که پدرم زنده بود، با پدرم این زمین  را می‌کاشتیم و زمین خودمان است.


قرار دادسرا (قرار مجرمیت): 


 در خصوص اتهام آقای علی اصغر الف... فرزند عبدا... به تخریب و تصرف اراضی موات پلاک 92 اصلی بخش6 بجنورد موسوم به مجاور قلی با توجه به شکایت شاکی، اداره منابع طبیعی جاجرم، صورت‌جلسه مشاهدات و تصرف عدوانی، اقرار متهم به تصرف و تخریب، بزه انتسابی طبق ماده690 قانون مجازات اسلامی به وی محرز است و قرار مجرمیت وی صادر می‌گردد. دادستان با قرار صادره موافقت نمود و کیفرخواست در تاریخ 89/12/17 صادر شد.


قرار صادره (کفالت):  قرار آزادی علی اصغر الف... به مبلغ وجه‌الکفاله 20.000.000 ریال در تاریخ 89/12/14 صادر شد و کفیل معرفی نمود.


رای دادگاه بدوی:


  به موجب کیفرخواست شماره 8910435861200267 ـ 89/12/18 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب جاجرم، آقای علی اصغر الف... فرزند عبدا... 58 ساله کشاورز بی‌سواد متاهل فاقد سابقه کیفری اهل و ساکن روستای قلی متهم است به تخریب و تصرف موات سه هکتار و هفت هزار و سی متر مربع پلاک 92 اصلی بخش 6 بجنورد، دادگاه نظر به شکایت و اعلام جرم اداره منابع  طبیعی جاجرم با نمایندگی حقوقی آقای روح ا... محمدی اگر چه متهم مدعی است اراضی را از قبل در تصرف داشته و به او  به ارث رسیده، لیکن سندمالکیت اراضی به نمایندگی دولت در راستای تبصره یک ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 65/9/30 اقدام ننموده و تصرفات و اقدامات نامبرده عدوانی و من غیر حق می‌باشد. مستنداً به ماده 690 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند 2 ماده 3 قانون  وصول  برخی از درآمدهای دولت علاوه بر اعاده به وضع سابق، به پرداخت مبلغ 900.000 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خراسان شمالی می‌باشد.


(آقای امانی 90/1/17)


 روند پرونده در اجرای احکام کیفری:


در تاریخ 90/7/24 پرونده از شعبه 101 جزایی جاجرم جهت اجرای حکم به اجرای احکام کیفری دادسرا ارسال؛ در تاریخ 90/7/30 مبلغ 900.000 ریال بابت جزای نقدی آقای علی اصغر الف... به حساب دادگستری واریز و در تاریخ مذکور حکم به رفع تصرف و اعاده به وضع سابق داده شد و در تاریخ 90/8/8 از ملک مذکور رفع تصرف شد.


 

رأی دادگاه تجدیدنظر:


 تجدیدنظرخواهی آقای علی اصغر الف... فرزند عبدا... از دادنامه شماره 90099758599005 مورخه 90/1/17 دادگاه عمومی جزایی جاجرم به طرفیت اداره منابع طبیعی متکی به دلیل موجب نقض آن نبوده و خارج از شقوق ماده240 قانون آیین دادرسی کیفری است و بر دادنامه ایراد و اشکال قضایی وارد نیست. دادگاه به تجویز شق «الف» ماده 257 قانون یادشده با ردّ  تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رأی قطعی است.


(آقای ابراهیم قویدل، رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظرخراسان شمالی 90/4/30)

طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی، هرکس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی کنی و ... اراضی و  املاک متعلق به دولت و شرکتهای وابسته به آن به منظور تصرف و یا ذیحق معرفی نمودن دیگری و یا خود مبادرت نماید و یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست به عملیاتی دست بزند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد و یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف و ممانعت از حق بنماید، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حکم  به رفع تصرف و  ممانعت و مزاحمت دهد. قاضی پرونده مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نموده و علاوه بر آن حکم  به رفع تصرف از ملک مورد تصرف را صادر نموده است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32