پرونده آدم ربایی و تفخیذ

در صورتی که شخصی به اتهام اقدام به آدم ربایی و تفخیذ یا لواط از طفلی شکایت کند، رسیدگی به این اتهامات در صلاحیت دادگاه ویژه اطفال خواهد بود. برای آشنایی با روند رسیدگی به این جرایم در دادگاه می‌توانید نمونه پرونده فوق را مطالعه نمایید.

نتیجه:

حکم بر اقامت طفل به مدت دو ماه در کانون اصلاح و تربیت و محکومیت به پرداخت دیه به قیمت سه دینار و برائت از اتهام آدم ربایی

شماره پرونده اصلی: 26504/20
موضوع اتهام: آدم ربایی و تفخیذ
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی و انقلاب شعبه 102 جزایی بجنورد
شماره پرونده: 9009985842100349
شماره دادنامه : 9009975841200217
قاضی رسیدگی کننده: اسکندر سلمان پور

مواد 49 و 294 و تبصره ماده 306 و 302 و 484 قانون مجازات اسلامی
بند «الف» ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری

موضوع شکواییه: (آدم ربایی و تفخیذ ـ تاریخ 90/2/20)


به تاریخ 90/2/19 شکایتی از جانب آقای حسین ل... به دادسرا تقدیم شد که اظهار داشت موقعی که پسرم داخل کوچه بوده مشتکی‌عنه فوق که چند سال از پسرم بزرگتر می‌باشد پسرم را در آنجا مورد تجاوز قرار داده و با توجه به این که ایشان اقدام به چنین کاری نموده است تقاضای معرفی به پزشکی قانونی را نیز دارم، این موضوع باعث مشکلات روحی روانی برای پسرم شده تقاضای همکاری و مساعدت دارم.


دستور دادیار به رئیس پلیس امنیت اخلاقی در خصوص شکایت شاکی و اجرای دستور: 


 در تاریخ 90/2/20 دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد به رئیس پلیس امنیت اخلاقی خراسان شمالی در خصوص شکایت آقای حضرتقلی ل... به ولایت از سرپرستی حسین ل... در خصوص نحوه وقوع جرم از شاکی تحقیق و همچنین از طفل به نحوی که مقتضی حالش باشد، تحقیق لازم صورت گیرد و به پزشکی قانونی معرفی و متهمان شناسایی و دستگیر و از آنان در خصوص شکایت، تحقیق و نتیجه به همراه طرفین به نظر برسد. در خصوص اجرای دستور مورخه 90/2/20 از شاکی  و پسرش تحقیق و در اجرای دستور، مشخصات متهمین از مدارس اخذ ؛ علیهذا پرونده به همراه شاکی جهت هرگونه اقدامات قضایی به دادسرا ارسال گردید. 


تحقیقات اولیه و بازجویی از متهم:


دادگاه خطاب به طفل متهم علیرضا ل... 13 ساله: شکایت شاکی مبنی بر ارتکاب آدم‌ربایی و لواط با طفل 7 ساله به نام حسین برایتان قرائت شد. چه دفاعی دارید؟


  ـ جواب: قبول ندارم. این تهمت است.


ـ دادگاه خطاب به طفل متهم رضا ل... :  شکایت شاکی مبنی بر ارتکاب آدم‌ربایی و لواط با طفل 7 ساله به نام حسین برایتان قرائت شد. چه دفاعی دارید؟


ـ جواب: من با حسین وسط روستا کارت بازی می‌کردیم (کارت فوتبال). بعد حسن رفت و من هم رفتم. نه کاری کردیم و  نه  ربودنی در کار بود.


ـ آیا بچه‌های دیگر در آنجا حضور داشتند؟


ـ جواب: من وقتی بازیم تمام شد، او با دوچرخه‌اش رفت و من دیگر چیزی ندیدم.


ـ دادگاه خطاب به طفل متهم علی ل... فرزند قنبر: شکایت شاکی مبنی بر ارتکاب آدم‌ربایی و لواط با طفل 7 ساله به نام حسین برایتان قرائت شد. چه دفاعی دارید؟


ـ جواب: قبول ندارم. من دیدم حسین با علیرضا ل... بازی می‌کرد. من  دوچرخه‌اش را با رضایت گرفتم و دوری زدم و بعد به او پس دادم و به منزل رفتم و هیچ کاری با وی نکردم. علیرضا ل... با حسن داشت کنار مدرسه کارت بازی می‌کرد.


 ـ دادگاه خطاب به طفل متهم علی ل... فرزند شاه حسین:  شکایت شاکی مبنی بر ارتکاب آدم ربایی و لواط با طفل 7 ساله به نام حسین برایتان قرائت شد. چه دفاعی دارید؟


ـ جواب: من فقط با علیرضا و رضا داشتیم کارت بازی می‌کردیم. حسین 7 ساله هم پیش ما آمد و ایستاده بود و نگاه می‌کرد. بعد از کارت بازی به منزل رفتیم و بعد حسین رفت و به خانواده‌اش گفت که ما با وی کار بد کردیم. در حالی که این طور نبود و شاکی دروغ می‌گوید.


آخرین دفاع خود را بیان نمایید؟


کلیه اطفال اظهار داشتند ما فقط با حسین بازی می‌کردیم و کار بدی نکردیم.


قرار دادسرا (عدم صلاحیت):


در خصوص شکایت آقای حضرتقلی ل... به ولایت از پسرش حسین ل... هفت ساله علیه آقایان : 1- علیرضا ل... فرزند محمدرحیم 13 ساله شغل محصل 2- رضا ل... فرزند محمد11ساله شغل محصل 3- علی ل... فرزند قنبر 11 ساله شغل محصل  4- علی ل... فرزند شاه حسین 13 ساله شغل محصل  مبنی بر آدم‌ربایی و ارتکاب عمل لواط با  وی، با توجه به اینکه متهمان کمتر از 15 سال سن دارند و به استناد تبصره 3 ماده 3 اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه ویژه اطفال می‌باشد. لذا قرار عدم صلاحیت  به صلاحیت دادگاه ویژه اطفال صادر و اعلام می‌دارد این قرار ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم جزایی می‌باشد. 


نظریه پزشکی قانونی:


ـ به شرح زیر اظهار نظر می‌گردد:


 حسب معاینه به عمل آمده از نامبرده در ساعت 09:30 صبح مورخه 90/2/21 دارای دو کبودی در مقعد می‌باشد. می‌تواند ناشی از فشار جسم سخت از جمله آلت نعوظ‌یافته باشد. آثاری بر دخول جسم سخت رؤیت نشد. 


دلایل توجه اتهام یا عدم توجه اتهام و توجه خاص به مدافعات متهم:


نظر به انکار و دفاعیات بلاوجه و عاری از حقیقت طفل متهم علیرضا ل... و سایر قرائن مفید علم از جمله پزشکی قانونی، وقوع بزه و ارتکاب آن از سوی طفل یادشده محرز و ثابت تشخیص داده شد. 

   درخصوص رسیدگی به اتهام اطفال به اسامی 1- علیرضا ل... فرزند محمدرحیم13ساله شغل محصل 2- رضا ل... فرزند محمد 11 ساله شغل محصل 3- علی ل... فرزند قنبر 11 ساله شغل محصل  4- علی ل... فرزند شاه حسین 13 ساله شغل محصل دائر بر شرکت در آدم‌ربایی و ارتکاب عمل لواط منتهی به ایراد صدمه و اذیت جسمانی نسبت به طفل7 ساله بنام حسین، دادگاه راجع به اتهام اطفال مشتکی عنهم ردیف‌های دوم تا چهارم، قطع نظر از صغر سن آنان و فقدان مسئولیت کیفری، با توجه به انکار آنان و نحوه اظهارات آنان، مبنی بر اینکه صرفاً هم بازی بوده‌اند و طفل متهم علیرضا ل.... نیز با آنان  و طفل بزه‌دیده نیز هم بازی بوده و نظر به اینکه اطفال، ردیف‌های دوم و سوم در موقعیتی نیستند که احتمال ارتکاب عمل لواط در آنان بلحاظ فقدان علائم بلوغ و رشد جسمانی عرفاً و عقلاً متصور نمی‌باشد و از طرفی دلیل شرعی و قانونی با توجه به اتهام نسبت به آنان ارائه نگردیده؛ علیهذا دادگاه آنان را بی‌گناه شناخته و مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز ماده 49 قانون مجازات اسلامی، حکم  بر برائت آنان از اتهام منتسبه صادر و اعلام می‌دارد. دادگاه راجع به اتهام متهم علیرضال... 13ساله مبنی بر ارتکاب عمل لواط با  طفل 7 ساله به نام حسین ل... توام با مصدومیت و اذیت جسمانی طفل مذکور با توجه به اظهارات و شکایت ولی قهری طفل بزه‌دیده و ملاحظه گواهی پزشکی قانونی، مورد ارائه از سوی طفل بزه‌دیده که حاکی از وجود دو ناحیه کبودی در مقعد که می‌تواند ناشی از فشار جسم سخت از جمله آلت نعوظ یافته باشد و نظر به اینکه اظهارات دیگر اطفال مشتکی‌عنه حاکی از حضور طفل متهم علیرضا ل... در محل بازی با طفل بزه‌دیده بوده و نامبرده برای رهایی از مجازات منکر حضور خود در محل بازی با طفل بزه‌دیده گردیده و نظر به اینکه هیچ انسان آبرومندی به جهت در امر حیثیتی علیه شخصی ادعا و دم از شکوه نمی‌گشاید، مگر آنکه به جهت شدت و قبح جرم ارتکابی در صدد تشفی و اجرای عدالت در حق مرتکب باشد و نظر به انکار و دفاعیات بلاوجه و عاری از حقیقت طفل متهم علیرضا ل... از اتهام لواط  و سایر قرائن مفید علم وقوع بزه و ارتکاب آن از سوی طفل یاد شده محرز و ثابت تشخیص؛ النهایه به لحاظ صغر سن و فقدان مسئولیت مرتکب، دادگاه به استناد ماده 49 قانون مجازات اسلامی، مشارالیه را مبرّی از تعیین مجازات دانسته و صرفاً نامبرده را مستحق نگهداری در کانون اصلاح و تربیت جهت دریافت  آموزشهای دینی و تربیتی جهت اصلاح رفتار وی دانسته و  حکم  بر اقامت طفل متهم علیرضا ل... فرزند ... به مدت دو ماه در کانون اصلاح و تربیت صادر و اعلام می‌دارد. دادگاه اتهام دیگر طفل مبنی بر آدم‌ربایی را به جهت فقدان دلیل اثباتی، مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 49 قانون مجازات اسلامی، حکم بر برائت وی صادر و اعلام می‌دارد. دادگاه راجع به صدمات وارده به طفل بزه‌دیده و با توجه به انتساب بزه به طفل علیرضا  ل... و احراز ارتکاب بزه لواط از ناحیه وی، مستنداً به مواد 294 و تبصره ماده 306 و 484 و 302 قانون مجازات اسلامی، حکم بر محکومیت ولی قهری طفل یادشده به  پرداخت ذیل‌الذکر قیمت سه دینار بابت دو فقره کبودی در دبر طفل بزه دیده در حق مشارالیها صادر و اعلام می‌گردد حکم صادره حضوری بوده و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می‌باشد.


(بتاریخ 90/3/16 ـ رئیس شعبه 102 جزایی بجنورد آقای اسکندر سلمان پور)

حدود مسئولیت جزایی اطفال در قانون مجازات اسلامی مشخص گردیده و به کلیه جرائم اطفال زیر 18 سال طبق قواعد عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می‌گردد و طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرّی از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقضاء کانون اصلاح و تربیت می‌باشد. در پرونده بررسی شده، دادگاه با استناد به ماده 49 قانون مجازات اسلامی طفل متهم را از مجازات مبرّی دانسته و صرفاً طفل بزهکار را مستحقّ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت جهت دریافت آموزشهای دینی و تربیتی جهت اصلاح رفتار وی به مدت دو ماه صادر نموده است و با عنایت به ماده 484 قانون مجازات اسلامی، حکم به پرداخت دیه دو فقره کبودی در ناحیه مقعد در حق طفل بزه‌دیده محکوم نموده که ولیّ طفل ظرف مدت یک سال موظف است دیه را بپردازد. یکی از بهترین اقدامات جهت اصلاح رفتار انسانها از جمله اطفال، اقدامات تأمینی می‌باشد که این اقدامات می‌تواند شامل آموزش و تربیت در زمینه اصلاح رفتار انسان‌ها باشد.


 


 

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32