print-icon

پرونده مزاحمت برای نوامیس مردم با ایجاد سروصدا و عربده کشی

در صورتی که شخص یا اشخاصی با ایجاد سر و صدا و عربده‌کشی برای نوامیس مردم ایجاد مزاحمت نمایند، در مراجع کیفری مورد تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند. برای آگاهی بیشتر از جزئیات این موضوع می‌توانید نمونه پرونده فوق را مطالعه کنید. 

نتیجه:

برائت متهمین

موضوعات مرتبط

شماره پرونده اصلی: 26504/20
موضوع اتهام: مزاحمت برای نوامیس مردم با ایجاد سر و صدا و عربده کشی
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی و انقلاب شعبه 102 جزایی بجنورد
شماره پرونده: 8909985842101995
شماره دادنامه: 9009975841200325
قاضی رسیدگی کننده: آقای اسکندر سلمان پور

ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری

موضوع شکواییه: (مزاحمت برای نوامیس مردم با ایجاد سر و صدا و عربده‌کشی ـ تاریخ 89/11/23)


ـ مقارن ساعت 11:15مورخه 89/11/22 ، اکیپ گشت یگان امداد بجنورد به سرپرستی گروهبان یکم م... با خودروی سمند به شماره نظامی 98556 به رانندگی ستوان یکم ر... در معیت گشت زنی در خیابان شهید بهشتی به چند نفر جوان برخورد و آنان را متوقف و در بازرسی از آنان تعداد دو عدد سی دی غیر مجاز کشف گردید که متهمین به اسامی 1- مرتضی س... متولد 1368 شغل تراشکار اهل و ساکن بجنورد و 2- احسان ن... شغل کابینت ساز متولد1371 اهل و ساکن بجنورد  و 3- مجید ق... متولد 1372 شغل کاسب اهل و ساکن بجنورد به کلانتری دلالت؛ در اجرای دستور قاضی محترم کشیک با اخذ ضمانت آزاد، پرونده متشکله به پیوست ارسال گردید. 


تحقیقات اولیه و بازجویی از متهم:


ـ دادگاه خطاب به متهم1 آقای مرتضی س... فرزند ... سن 21 سال شغل تراشکار اهل و ساکن بجنورد، اتهام شما حسب گزارش به ایجاد مزاحمت با سر و صدا و راه انداختن در خیابان و خرید و نگهداری دو حلقه سی دی دارای محتوای مستهجن به شما تفهیم شد. ازخود دفاع کنید؟


ـ جواب: من سر کارم. کارگرم. من سر و صدا نکردم. جوانی کردم. ببخشید. خیلی وقت پیش سی‌دی‌ها را از دست فروش خریدم.


ـ دادگاه خطاب به متهم1 آقای وحید ق... فرزند ... سن 17 سال شغل کاسب اهل و ساکن بجنورد، اتهام شما حسب گزارش به ایجاد مزاحمت با سر و صدا و راه انداختن در خیابان و خرید و نگهداری دو حلقه سی‌دی دارای محتوای مستهجن به شما تفهیم شد. ازخود دفاع کنید؟


ـ جواب: ما سر و صدا نکردیم. ما در خیابان بودیم. وقتی پلیس آمد من ایستادم و فرار نکردم. پلیس‌ها با من کاری نداشتند. وقتی پلیس رفت و  برگشت، من  و رفیقم مرتضی را گرفتند.


  ـ دادگاه خطاب به متهم1 آقای احسان ن... فرزند... سن 18 سال شغل کابینت ساز اهل و ساکن بجنورد، اتهام شما حسب گزارش به ایجاد مزاحمت با سر و صدا راه انداختن درخیابان و خرید و نگهداری دو حلقه سی‌دی دارای محتوای مستهجن به شما تفهیم شد. ازخود دفاع کنید؟


ـ جواب: ما جوانیم. غلط کردیم. خانمم باردار است. اگر بفهمد بد می‌شود. اشتباه کردیم.


آخرین دفاع خود را بیان نمایید؟


تمامی متهمین اظهار داشتند اشتباه کردیم؛ ما را ببخشید.


قرار صادره (کفالت):


قرار کفالت متهمین:1- مرتضی س... 2- وحید ق... 3- احسان ن... به  اتهام مزاحمت و نگهداری نوارهای مستهجن و مبتذل به مبلغ هر یک ده میلیون ریال در تاریخ 89/12/23 صادر گردید.


قرار دادسرا (قرار مجرمیت):


در خصوص اتهام آقایان :1-احسان ن... 2- مرتضی س... 3- وحید ق... دائر بر ایجاد مزاحمت برای مردم و به راه انداختن سر و صدا در خیابان و اتهام دیگر مبنی بر خرید و نگهداری دو حلقه سی‌دی مستهجن، با توجه به محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و  دستگیریشان به هنگام ایجاد مزاحمت و صورت‌جلسه کشف و ضبط دو حلقه سی‌دی از متهم مرتضی س... و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاری متهمان را به استناد به بند«ک» ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با استناد به ماده3 قانون اصلاح نحوه مجازات افرادی که در امور سمعی بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند، مجرمیت متهمان موصوف و صادر اعلام می‌گردد.کیفرخواست با توجه به گزارش مرجع انتظامی، دستگیری متهمان درهنگام ایجاد مزاحمت، صورتجلسه کشف و ضبط سی‌دی‌ها از متهم و سایر قرائن و امارات موجود، گناهکاری متهمان محرز و مسلّم است. لذا  با استناد به بند «م» ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 619 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون مجازات افرادی که در امور سمعی بصری فعالیت غیر مجاز دارند، تقاضای مجازات برای نامبردگان می‌شود که دادستان با قرار مجرمیت موافقت نمود.

 در خصوص رسیدگی به اتهام آقایان :1- احسان ن... فرزند... 18ساله 2- وحید ق... فرزند...17 ساله 3- مرتضی س... فرزند... 21 ساله دائر به ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم با ایجاد سرو صدا و عربده‌کشی، دادگاه با توجه به انکار و مدافعات مقرون به صحت متهمین در جمیع مراحل تحقیق و جلسه دادرسی و فقدان ادله اثباتی و عدم اغنای قضایی از گزارش مرجع انتظامی، نامبردگان را بی‌گناه شناخته و مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم بر برائت متهمین مذکور صادر و اعلام می‌دارد حکم صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان می‌باشد.


(تاریخ 90/4/12 ـ آقای اسکندر سلمان پور)

منظور از ایجاد مزاحمت، مزاحمت از باب سلب آرامش و آسایش اشخاص و اذیت نمودن بدون ایراد ضرب و جرح می‌باشد و ایجاد زحمت و رنج نمودن ممکن است حتی بصورت تعقیب یا ترساندن باشد و با عنایت به مواد 2 و 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند، در این مواد بیان داشته هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع و تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوح‌های فشرده و ... و ماده 3 نیز بیان داشته عوامل تولید و توزیع و  تکثیر دارندگان آثار سمعی بصری غیر مجاز و ... و تبصره ماده 3  که نوار ها و لوح‌های فشره بیش از10 نسخه به عنوان عمده تلقی می‌گردند؛ با توجه به بیانات مواد فوق و ماده 640  قانون مجازات اسلامی که بیان داشته هر نوشته، طرح و ... را برای تجارت و توزیع و ... ، در تمام این موارد الفاظ تکثیر و توزیع و تجارت و فروش را می‌بینیم . به نظر می‌رسد اگر کسی در منزل شخصی خود سی‌دی غیرمجاز که آنها را مورد استفاده شخصی قرار دهد، جرم نمی‌باشد. هرچند که با انکار متهمین درپرونده مورد بررسی، جرم ثابت نشده و رای برائت صادرگردیده است.