اظهارنامه مطالبه وجه چك حقوقي متعلق به شركت

در صورتی که شرکتی اقدام به صدور چک نماید ولی محل آن تأمین نشده و منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردد، دارنده چک می‌تواند به صورت رسمی و با ارسال نمونه اظهارنامه فوق  وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه خود را مطالبه نماید.

قیمت : 20,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32