print-icon

1: پرونده طلاق توافقی

در صورتی که زوجین قصد دارند به صورت توافقی از یکدیگر طلاق بگیرند، می‌توانند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این موضوع، صدور گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه تقاضا نمایند.

نتیجه:

صدور گواهی عدم امکان سازش

شماره پرونده اصلی: 26504/20
موضوع خواسته: طلاق توافقی
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم ـ شعبه اول حقوقی
شماره پرونده: 9009985859600103
شماره دادنامه: 9009975859600247
قاضی رسیدگی کننده: آقای وحیدی

ماده یک قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

 


شرح دادخواست:


ریاست محترم دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان جاجرم:


احتراماً اینجانب با خوانده طبق سند ازدواج که تصویر آن مصدق پرونده است ازدواج نموده‌ام که با خوانده تفاهم اخلاقی ندارم. چون اول زندگی می‌باشد و فرزند مشترکی نداریم، با یکدیگر تصمیم به جدایی گرفته‌ایم. طلاق بدون قید و شرط و صدور گواهی عدم امکان سازش را تقاضا داریم.


جلسه اول دادرسی: (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم)


به تاریخ 90/2/11 در وقت مقرر جلسه شعبه اول حقوقی دادگاه جاجرم به تصدی امضاکننده تشکیل است. زوجین حضور دارند. زوجه اظهار می‌دارد از روزی که با هم ازدواج نمودیم تفاهم اخلاقی نداریم. کلیه حقوق ناشی از زوجیت را گذشت می‌کنم. غیرمدخوله هستم و فقط طلاق می‌خواهم.


ـ زوج  آقای جواد الف... بیان می‌دارد من با قبول بذل مهریه حاضرم ایشان را طلاق بدهم.


ـ دادگاه نظر به اینکه سعی و کوشش جهت صلح و سازش موثر واقع نشد قرار ارجاع  امر به داوری را صادر می‌کند.


خلاصه جلسه دوم رسیدگی:


بتاریخ 90/2/27 جلسه شعبه اول حقوقی به تصدی امضاکننده تشکیل است و زوجین به همراه داوران خود حاضرند. دادگاه وظایف داوری را به آنان تفهیم نمود و  اظهار داشتند ظرف بیست روز نظر خود را اعلام می‌نماییم. 


خلاصه جلسه سوم دادرسی:


به تاریخ 90/4/8 در وقت مقرر جلسه شعبه اول حقوقی جاجرم به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل، خواهان و خوانده در جلسه حضور دارند. اظهار می‌دارند مطالب به شرح جلسه قبل است. تقاضای صدور عدم امکان سازش را داریم.  زوجه اظهار می‌دارد کلیه حقوق ناشی از زوجیت را گذشت می‌کنم.  زوج نیز اظهار داشت با قبول بخشش مهریه، با طلاق موافقم. حرف دیگری ندارم. 


ارجاع امر به داوری:


دادگاه در تاریخ 90/2/11 قرار ارجاع امر به داوری را صادر و در اخطاریه طرفین قید نمود که داوران خود را در تاریخ 90/2/27 حاضرکنند. داور زوج آقای علی آ... و داور زوجه آقای حسن ر...می‌باشد. وظایف داوری به آنها تفهیم شد و اظهارداشتند ظرف بیست روز نظر خود را اعلام می‌نمایند و در تاریخ 90/3/18 داوران بیان داشتند که سعی در صلح و سازش بین زوجین به نتیجه‌ای نرسید و نظرشان را بر جدایی و طلاق تقدیم دادگاه نمودند. 


ارجاع به شبکه بهداشت:


زوجه جهت تست حاملگی به شبکه بهداشت و درمان معرفی شد و در تاریخ 90/4/8 نتیجه آزمایش بارداری وی منفی اعلام شد. 


 


 


 

در خصوص تقاضای زوجین خانم الهه ع... فرزند علی اکبر و آقای جواد الف... فرزند قدرت به خواسته صدور عدم امکان سازش، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، احراز رابطه زوجیت فی مابین به دلالت تصویر مصدق سند ازدواج مضبوط در پرونده و نظربه اینکه سعی و تلاش دادگاه و داوران جهت صلح و سازش و انصراف زوجین از خواسته خود موثر واقع نگردیده و  زوجین همچنان بر خواسته خود اصرار داشته و زوجه مهریه و کلیه حقوق ناشی از زوجیت را بذل نموده و زوج نیز با قبول بذل با طلاق وی موافقت نموده، لذا با استناد به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به زوجین اجازه داده می‌شود در صورت بقا بر خواسته خود و با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق جهت اجرای صیغه طلاق از نوع بائن و ثبت آن اقدام نمایند. ضمناً زوجه غیرمدخوله و فاقد فرزند مشترک می‌باشد. اعتبار این گواهی سه ماه پس از تاریخ ابلاغ می‌باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از  ابلاغ  قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان خراسان شمالی می‌باشد.


(آقای وحیدی ـ  90/4/18)

طبق ماده یک قانون  اصلاح مقررات مربوط به طلاق زوجین، ابتدا قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش، طرفین را جهت معرفی داور معرفی می‌کند. پس از معرفی داور، دادگاه شرایط داوری را به آنان تفهیم و داوران موظفند ظرف حداکثر بیست روز نظر قطعی خود را اعلام کنند. در صورتی که سعی و تلاش داوران جهت صلح و سازش زوجین به نتیجه نرسید و نظر داوران بر طلاق بود و زوجین از خواسته خود منصرف نشده باشند، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند که مهلت اعتبار این گواهی سه ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشدکه ظرف این مدت با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق جهت اجرای صیغه طلاق اقدام می‌نمایند.