print-icon

پرونده توهین

در صورتی که شخصی زیر هجده سال مرتکب جرم توهین شود، به موجب رأی دادگاه اطفال مجازات می‌گردد، می ‌توانید در نمونه پرونده فوق از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع اطلاع یابید.

نتیجه:

محکومیت متهم به پرداخت مبلغ 500.000 ریال جزای نقدی

موضوع اتهام : توهین
نام مجتمع قضایی و شعبه : دادگاه عمومی و انقلاب شعبه 102 جزایی بجنورد
شماره پرونده : 9009985842100351
شماره دادنامه : 9009975841200453
قاضی رسیدگی کننده : آقای اسکندر سلمان پور
نتیجه پرونده : محکومیت متهم به پرداخت مبلغ 500.000 ریال جزای نقدی

ماده 608 قانون مجازات اسلامی

موضوع شکوائیه (توهین ـ تاریخ 90/1/5)


 در تاریخ 90/1/5 با مراجعه آقای ابوالفضل ب... مبنی بر شکایت  آقای حمیدرضا ق... دائر بر فحاشی و  مزاحمت، پلیس 110 جهت بررسی صحت موضوع به محل سکونت عزیمت نموده. شاکی بیان داشته که در مورخه 90/1/5 موقعی که اینجانب در منزل بودم، متهم به همراه دو نفر دیگر به جلوی در منزلم آمدند و از بنده طلب پول خود را نموده که به او گفتم من به شما بدهکار نمی‌باشم که اقدام به ضرب‌وجرح اینجانب نموده و از آنان شاکی می‌باشم.


تحقیقات اولیه و بازجویی از متهم


  ـ دادگاه خطاب به متهم آقای حمیدرضا ق... اتهام شما مبنی بر توهین و فحاشی نسبت به آقای ابوالفضل ب... تفهیم شد، از خودتان دفاع کنید؟


 ـ جواب: متهم آقای حمید رضا ق... کلیه اظهارات شاکی را  رد می نمایم. شاکی با الفاظ نادرست و فحاشی با من  برخورد کرده است.


دلایل توجه اتهام یا عدم توجه اتهام و توجه خاص به مدافعات متهم


  شکایت شاکی، شهادت دو نفر شهود و مطلّع:1- حسن ج... فرزند ... شغل آزاد اهل و ساکن  بجنورد2- محمدرضا ف... فرزند ... شغل آزاد اهل و ساکن  بجنورد به  توهین و فحاشی آقای حمیدرضا ق... نسبت به آقای ابوالفضل ب... در جلسه دادگاه، سایر قرائن و امارات موجود.


آخرین دفاع خود را بیان نمایید ؟


    متهم ادعای شاکی را رد کرد و اظهار داشت ایشان قبلاً بابت ضرب و جرح اینجانب به  دیه و شلاق محکوم شده است.


قرار صادره (قرار امتناع از رسیدگی )


  قرار التزام به مبلغ یک میلیون ریال وجه التزام صادر گردید.


قرار مجرمیت


    درخصوص اتهام آقای حمیدرضا ق... دائر بر توهین و  فحاشی با عنایت به شکایت شاکی و اظهارات شهود و مطلعین و سایر قرائن و امارات موجود، با استناد به ماده 608 قانون مجازات اسلامی، تقاضای مجازات  برای نامبرده می‌گردد.


ـ دادستان با قرار مجرمیت وی، موافقت نمود و اظهار داشت در خصوص قرار مجرمیت، کیفرخواست صادر نمایید.


ـ قرار صادره : قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه اطفال.


در خصوص اتهام آقای حمیدرضا ق... فرزند... دائر به فحاشی، با عنایت به اینکه متهم متولد 21/5/73 بوده و کمتر از 18 سال سن دارد، به اتهام وی باید در دادگاه اطفال رسیدگی شود. لذا مستنداً به ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار امتناع از رسیدگی صادر و اعلام می دارد.

   دراین پرونده وبه موجب کیفرخواست صادره  ازسوی دادسرای عمومی وانقلاب بجنورد به شماره  901022100234 مورخه 90/5/10 آقای حمیدرضا ق... آزا به قید التزام به حضور متهم است به فحاشی وتوهین نسبت به آقای ابوالفضل ب... دادگاه با توجه  به اوراق پرونده اعم از شکایت شاکی، شهادت شهود در دادیاری و جلسه محاکمه توجهاً به انکار و مدافعات بلاوجه و غیر موثر متهم در کلیه مراحل تحقیق و دادرسی  با فرض قبول حضور خود در جلوی در منزل  شاکی و مشاجره و  درگیری منتهی به ضرب و جرح عمدی وی از ناحیه شاکی، بزهکاری متهم یاد شده  را محرز و ثابت  تشخیص و مستنداً به ماده 608 قانون مجازات اسلامی، حکم بر محکومیت متهم به پرداخت 500.000 ریال جزای نقدی به خزانه دولت صادر و اعلام می دارد. حکم صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز در محاکم تجدید نظر استان می باشد.


(رئیس شعبه 102 دادگاه جزایی بجنورد اسکندر سلمان پور ـ تاریخ  90/5/25)

طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی، توهین به افراد از قبیل فحاشی و ... به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا 50.000 ریال تا 1.000.000  ریال جزای نقدی خواهد بود. با توجه به اینکه توهین جرمی است قابل گذشت و  در این  پرونده، شاکی گذشت ننموده و با عنایت  به شکایت شاکی و شهادت شهود، ادعای شاکی ثابت و دادگاه متهم را به پرداخت جزای نقدی محکوم نموده است.