print-icon

پرونده الزام به پرداخت نفقه فرزند

در صورتی که مادر درخواست الزام پدر به پرداخت نفقه فرزند مشترک و تعیین میزان آن را دارد، می‌تواند پس از مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع اقدام نماید.

نتیجه:

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 500.000 ریال هرماه بابت نفقه فرزند مشترک

موضوع خواسته : تعیین نفقه فرزند
نام مجتمع قضایی و شعبه : دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم ـ شعبه اول حقوقی
شماره پرونده : 8909985859600716
شماره دادنامه : 8909975859600868
قاضی رسیدگی کننده : آقای وحیدی
نتیجه پرونده : محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 500.000 ریال هرماه بابت نفقه فرزند مشترک

ماده 1199 قانون مدنی

شرح دادخواست


ریاست محترم دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان جاجرم:


احتراماً به استحضار می‌رساند به حکایت سند نکاحیه شماره 2139 دفتر ثبت رسمی ازدواج شماره یک شاهرود، اینجانب به عقد دائم خوانده درآمدم. حاصل  زندگی مشترک ما یک دختر 7 ماهه به نام ستایش می‌باشد که در حال حاضر بین من و همسرم بدلیل بروز اختلافات شدید جدایی افتاده و جدا از هم زندگی می‌کنیم و فرزندم تحت حضانت من می باشد. خوانده هیچ گونه نفقه ای به وی نمی پردازد. خودم سر بار خانواده ام هستم. از دادگاه تقاضای الزام خوانده را  به پرداخت نفقه  آتیه فرزند مشترکمان را دارم.


 


جلسه اول دادرسی (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم )


به تاریخ89/12/18 در وقت مقرر جلسه  شعبه اول تشکیل است. خواهان در جلسه حضور دارد و  خوانده حضور ندارد. خواهان اظهار داشته خواسته‌ام به شرح متن دادخواست تقدیمی می‌باشد. خوانده همسر شرعی و قانونی من است. من همسر دوم ایشان هستم. یک  فرزند مشترک به نام ستایش 7 ماهه داریم که نفقه ایشان را پرداخت نمی نماید. تقاضای تعیین نفقه آتیه فرزند مشترکمان مبلغ ماهی 50.000 تومان را دارم. در صورت عدم پرداخت برای نفقه فرزندم از دادگاه تقاضا دارم که به من اجازه دهد که قرض کنم.

در خصوص دعوای خانم زینب ع... فرزند محمدعلی به طرفیت آقای حمیدرضا ب... فرزند رمضان به خواسته  تعیین نفقه آتیه فرزند مشترک به نام ستایش 10ماهه، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی خواهان، تصویر مصدق سند سه جلدی خواهان و احراز رابطه ابوّت فی مابین خوانده و فرزند، دادگاه با استناد به ماده 1199 قانون مدنی نفقه آینده فرزند مشترک خواهان و  خوانده  را به مبلغ 500.000 ریال هر ماه تعیین می کند و به خواهان اجازه داده می شود در صورت عدم پرداخت نفقه فرزند مشترک را استقراض و بعداً  از خواهان مطالبه نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف بیست  روز پس از ابلاغ قابل واخواهی نزد این دادگاه می باشد.


( آقای وحیدی 89/12/18)

طبق ماده 1199 قانون مدنی نفقه  اولاد بر عهده پدر می باشد و پس از فوت پدر یا عدم قدرت وی به انفاق به عهده جد پدری می باشد. چون پدر سرپرست و  بوجودآورنده فرزند است. طبق این ماده دادگاه پدر را محکوم به نفقه  نموده و در صورت استنکاف، ماده 1205 قانون مدنی اجازه داده از دیگران استقراض و سپس از پدر مطالبه نماید.