پرونده ضم امین

در صورتی که ولی قهری توان انجام امور مولی‌علیه را نداشته باشد، دادگاه به درخواست دادستان یا یکی از اشخاص ذینفع، شخصی را جهت اداره امور صغار به عنوان امین تعیین می‌کند. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید نحوه رسیدگی به درخواست ضم امین به ولی قهری را در مراجع قضایی مشاهده نمایید.

نتیجه:

منصوب شدن خانم مرضیه م... به عنوان ضمّ امین به ولیّ قهری

موضوعات مرتبط

شماره پرونده اصلی: 26504/20
موضوع خواسته: ضمّ امین
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم ـ شعبه اول حقوقی
شماره پرونده: 8809985860500047
شماره دادنامه: 8809975859601045
قاضی رسیدگی کننده: آقای وحیدی

ماده 130 و ماده 376 قانون امور حسبی

شرح دادخواست:


ریاست محترم دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان جاجرم:


احتراماً پیوست اصل پرونده کلاسه 880047 شعبه سرپرستی مربوط به متوفی مهدی گ... که دارای دو فرزند صغیر به نامهای مهسا گ... و زهرا گ... می‌باشد، از طرفی چون ولی قهری صغار آقای غلامرضا گ... در قید حیات می‌باشد، لذا مادر صغار به عنوان ضم امین به حضور پیشنهاد می‌گردد. (دادستان جاجرم: رضازاده)


 

در خصوص پیشنهاد دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب جاجرم دائر بر نصب خانم مرضیه م... فرزند حسن  به عنوان ضم امین به ولی قهری آقای غلامرضا گ... جهت سرپرستی و اداره امور صغار مرحوم مهدی گ... به نامهای: 1- مهسا گ... متولد 1382  2- زهرا گ... متولد 1388، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، اجرای صلاحیت نامبرده با استناد به ماده 130 قانون امور حسبی خانم مرضیه م... فرزند حسن به عنوان ضم امین به ولی قهری منصوب می‌نماید تا نسبت به اداره امور صغار و رعایت قبطه و مصلحت آنان و انجام وظایف مقرر قانونی اقدام نماید.

طبق ماده 375 قانون امور حسبی هزینه رسیدگی به امور حسبی منحصر به موارد مقرر در ماده 375 بوده و در هرمورد، موقع درخواست پانصد ریال گرفته می‌شود و طبق ماده 376 قانون امور حسبی درخواست‌هایی که دادستان از دادگاه می‌نماید و همچنین اقداماتی که دادگاه بدون درخواست مکلّف به انجام آن است، هزینه دادرسی ندارند. طبق قانون امورحسبی، دادستان و اشخاص ذینفع از قبیل وُرّاث و بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غائب و متوفی را بنمایند. دادستان در مورد ضم امین پس از تحقیقات بر اساس شایستگی فرد او را به عنوان امین به ولی قهری ضم می‌کند.