print-icon

پرونده طلاق خلع

در صورتی که زوجه به واسطه کراهتی که از همسر خود دارد بخشی از مهریه خود را به او ببخشد و سپس طلاق بگیرد، طلاق او عنوان طلاق خلع را دارد. می توانید با مطالعه نمونه پرونده فوق از شرایط این نوع طلاق اطلاع یابید.

نتیجه:

صدور گواهی عدم امکان سازش

موضوع خواسته: طلاق خُلع
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم ـ شعبه اول حقوقی
شماره پرونده: 9009985859600093
شماره دادنامه: 9009975859600153
قاضی رسیدگی کننده: آقای جواد جعفری
نتیجه پرونده: صدور گواهی عدم امکان سازش

ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ـ ماده 1145 قانون مدنی

شرح دادخواست


  ریاست محترم دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان جاجرم:


اینجانب زینب ع... با خوانده آقای حمید رضا ازدواج نموده ام که حاصل ازدواجمان یک دختر11 ماهه به نام ستایش می باشد نامبرده از وظایف زناشویی امتناع ورزیده تقاضای صدور حکم به طلاق را دارم. هنوز بچه من 11ماه است او را ندیده ام تقاضای گواهی عدم امکان سازش را دارم.


 


جلسه اول دادرسی (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم )


در تاریخ 90/2/20 جلسه شعبه اول دادرسی دادگاه عمومی حقوقی جاجرم به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است، خواهان خانم زینب ع...و خوانده آقای علیرضا ب در جلسه حضور دارند خواهان اظهار می‌دارد خواسته‌ام به شرح دادخواست تقدیمی می باشد خوانده اظهار می دارد من در صورتی حاضر به طلاق هستم که ایشان از تعداد400 سکه بهار آزادی که مهریه ایشان است تعداد300 سکه بذل کند، البته ایشان در دفترخانه اسناد رسمی 300 سکه را بذل کرده است و تعداد 100سکه مانده است که پنج ماهی یک سکه را پرداخت می کنم و حضانت دختر مشترکمان ستایش را به مادرش واگذار می کنم و هر ماه یک بار به مدت3 ساعت فرزندم را در مکان مناسب با توافق همسرم که اکنون ساکن شاهروداست ملاقات کنم جهیزیه اش را قبلا خودش برده و از حق نفقه و نحله وسایر حقوق خودگذشت کند خواهان اظهار داشت تعداد 300 سکه را قبلا بخشیده ام و اعلام می نمایم که آن را می بخشم و از تمام حقوق  زوجیت خودم گذشت می کنم حضانت دخترم با من باشد خواهان اظهار می دارد من از100سکه ی مهریه ام حاضرم50 سکه ی آن را ببخشم به شرط آن که تعهد بدهد حضانت فرزند مشترکمان را برای همیشه به من واگذار کند وحداقل سالی یک بار فرزندش را ملاقات کند نهایتا طرفین به این نحوتوافق کردند که از مهری اش فقط50 سکه رادریافت کند وبقیه ی مهریه اش را بخشیده و حضانت فرزند مشترک با خواهان باشد ودر هر سالی یک بار آقای حمید رضا ب...حق ملاقات فرزندش را داشته باشد.در مکان مناسب در محل اقامت مادرش ملاقات کند وبا شرایط مذکور اقای حمید رضا ب...خانم زینب ع... را طلاق دهد ،نظر به این که علیرغم تلاش دادگاه طرفین سازش ننمودند دادگاه به استناد تبصره ماده واحده قانون  اصلاح  مقررات مربوط  به طلاق در جهت سازش طرفین قرار ارجاع امر به داوری را صادر نمود.   


 


خلاصه جلسه دوم دادرسی 


داوران به تاریخ 90/3/5 جلسه ی رسیدگی شعبه اول دادگاه  حقوقی جاجرم به تصدی امضا کننده ی ذیل تشکیل است  ملاحظه می شود نتیجه ی آزمایش زوجه  واصل شد که منفی بود ونظریه ی مبنی بر عدم امکان  صلح وسازش زوجین اعلام شد. 


 


ارجاع امر به داوری


دادگاه  به استناد ماده 1 آیین نامه مربوط به طلاق در جهت سازش وصلح طرفین قرار ارجاع امر به داوری را صادر نمودو طرفین در تاریخ 90/2/21  داوران خود را حاضر نمودند و وظایف داوری به آنان تفهیم واظهار داشتند نظر خود را کتباً اعلام می کنیم داوران در تاریخ 24/2/ 90  نظرکتبی خود را مبنی بر طلاق اعلام نمودند.   


 


ارجاع به شبکه بهداشت 


در تاریخ 90/2/22  خانم زینب ع...جهت انجام تست بارداری به آزمایشگاه  فرستاده شد و پس از آزمایش نتیجه منفی اعلام شد.

در خصوص دعوای خانم زینب ع... فرزند محمدعلی به طرفیت آقای حمیدرضا ب... فرزند رمضان همسر دائمی خواهان به خواسته صدور حکم عدم امکان سازش نظر به اینکه  به موجب سند رسمی ازدواج دائم طرفین که کپی مصدق آن ضمیمه پرونده است، زوجیت طرفین محرز بوده و طرفین به موجب صورتجلسه مورخه 90/3/20  با این شرایط توافق به طلاق نموده‌اند که زوجه خانم زینب ع... از مهریه خود که تعداد 400 عدد سکه بهار آزادی و یک دستگاه حیاط مسکونی در شاهرود و یک جلد کلام الله مجید می باشد فقط تعداد50 سکه بهار آزادی را هر 5 ماه یک عدد از آقای حمید ب... دریافت نماید و بقیه مهریه وکلیه حقوق زوجیت خود را از جمله حق نحله و نفقه معوقه و آینده و گذشته را بخشیده جهیزیه اش را قبلا به منزل پدرش برده و بابت آن ادعایی ندارد و حضانت فرزند مشترک  به نام ستایش به صورت دائم بر عهده زوجه بوده و نفقه ی فرزند نیز بر عهده ی زوجه می باشد با این شرط که یارانه ی متعلق به مادرش به حساب  مادرش واریز شود حسب نتیجه ی آزمایش زوجه فاقد حمل می باشد و با توجه به این که موضوع جهت صلح وسازش به داوری ارجاع گردیده و تلاش داوران منجر به سازش  نشده و داوران نظر خود را مبنی بر عدم امکان سازش کتبا اعلام نموده اند لذا با عنایت به مراتب فوق دادگاه  به استناد ماده واحده ی قانون اصلاح  مقررات  مربوط به طلاق  گواهی عدم امکان سازش طرفین را صادر می نمایند زوجین می توانند با ارائه ی این گواهی در یکی از دفاتر رسمی ثبت ازدواج  و طلاق حاضر و نسبت به اجرای صیغه ی طلاق بائن از نوع خلع  و ثبت آن در دفتر ثبت طلاق وفق مقررات اقدام نماید اعتبار گواهی صادره 3 ماه از تاریخ ابلاغ می باشد رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان خراسان شمالی می باشد.

طبق ماده 1146 قانون مدنی طلاق خلع آن است که زن به واسطه‌ی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر خود می بخشد طلاق می گیرد اعم از این که مال مزبور معادل مهر یا کمتر از مهر باشد اگر طلاق باطل باشد فدیه هم باطل است ولی اگر فدیه ملک غیر باشد سبب بطلان طلاق نیست  و طلاق را به طبیعت اصلی خود باز می گرداند در طلاق خلع زن ممکن است از بعضی از حقوق خود بگذرد، همان طور که در رأی دادگاه محترم ذکر شده طلاق خلع از نوع  طلاق بائن است.