print-icon

پرونده الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به اخذ پایان کار

در صورتی که شخصی خواهان الزام دیگری به تنظیم سند رسمی و اخد پایان کار است، می‌تواند نمونه پرونده فوق را مطالعه نماید و از روند رسیدگی و رأی صادره آگاهی یابد.

ناشر سند : مهسا رویین تن مشاهده پروفایل ناشر

مهسا رویین تن وکلای دادگستری
شماره پروانه:
25358
آغاز فعالیت:
1394
حوزه قضایی:
نتیجه:

الزام خواندگان ردیف 1ـ7 به تهیه مقدمات تنظیم سند و اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و مفاصا حساب شهرداری و دارایی و پرداخت 380.760 ریال هزینه دادرسی و حق‏ الوکاله در حق خواهان در قبال دریافت تتمه ثمن معامله و سپس الزام آقای ... و شهرداری به حضور در دفتر اسناد و انتقال مورد ترافع در حق خواهان

کلاسه:930774

مواد 1257ـ1258ـ1284ـ1286ـ1321 ـ 1314 قانون مدنی
197ـ198ـ503ـ515ـ519 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و با لحاظ ماده 89 آن

شرح دادخواست


احتراماً به استحضار می‏‌رساند وکالتاً: 1ـ موکل محترم به موجب مبایعه‏‌نامه عادی شماره 102 مورخ 83/11/13 یک واحد تجاری به مساحت تقر یبی 17018 مترمربع در طبقه دوم به شماره 14 از پلاک ثبتی 20ـ1929 خریداری نموده است.


2ـ خواندگان ردیف: 1ـ4 نیز ملک موصوف را به مبایعه‏‌نامه عادی م ت ـ14ـ805 مورخ 82/2/16 از خوانده ردیف پنجم خریداری نموده است. 3ـ خوانده ردیف 5 ملک را با بیع عادی مورخ 81/2/5 از خوانده ردیف 6 و 7 خریداری نموده است. 4ـ خوانده 8 و 9 مالکین رسمی‏ اند. 5ـ خوانده ردیف نهم مدعی است که قدرالسهم خود از پلاک ثبتی و اصلی مبایعه‏ نامه عادی به خوانده ردیف 8 منتقل نموده است. 6ـ حسب مفاد صریح مبایعه‏‌نامه‏‌های فوق‌الاشاره علی ‌الخصوص تبصره ماده 9 مبایعه ‌نامه‏ عادی م ت 14ـ805 مورخ 81/2/5 که تصاویر آنها منضم دادخواست گردیده، فروشندگان مکلفند قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی کلیه اسناد و مدارک لازم اعم از مفاصا حساب‌‏های مالیاتی نقل و انتقال و عوارض نوسازی و صدور مجلس تفکیکی و سایر مدارک لازم را تخلیه نمایند. 7ـ نظر به اینکه مورد معامله مال غیرمنقول بوده برابر ماده 220 قانون مدنی که بایع را به کلیه تعهدات عرفی و قانونی ملزم و برابر قوانین ثبت معاملات مربوط به اموال غیرمنقول می‏‌باشد الزام خواندگان محترم به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال واحد تجاری به انضمام اخذ مفاصا حساب‌‏های مالیاتی و صدور مجلس تفکیکی و پایان کار و سایر مدارک لازم جهت تنظیم سند مورد استدعاست.


 


گردش کار


دستور آگهی برای مجهول‏ المکان‏‌ها صادر شده است. ابلاغیه‏ ها در پرونده دیده می‌‏شود. استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه قلهک صورت گرفته که پاسخ داده شده باید با توجه به تعداد زیاد واحدها برای صورت مجلس تفکیکی از اداره کل استان استعلام کرد.


بنیاد شهید و امور ایثارگران نماینده معرفی کرده است.


رأیی از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد در مورد تعیین متراژ ملک وجود دارد. آرای دیگری در پرونده هست در مورد الزام به تنظیم سند که در مورد سایر واحدها به نفع خواهان‏‌ها با همین خواسته صادر شده است.


شهرداری نماینده معرفی نموده است که لایحه وی نیز در پرونده موجود است.


وکالتنامه کاری آقای .... به ... وکالتنامه شهرداری به بنیاد شهید انقلاب اسلامی نیز در پرونده دیده می‌‏شود.

دادگاه با توجه به این که مطابق قرارداد مقرر بوده تا مبلغ 3 میلیون تومان در دفتر اسناد رسمی پرداخت گردد و از این جهت متعهدین مستقیم قرارداد  در مقابل خواهان آقایان و خانم‏ها بابایی و کوچعلی بوده که نامبردگان در مقام دفاع حاضر نشده و لایحه دفاعیه‏ ای هم تقدیم نکرده‏ اند و از اصحاب دعوی صرفاً آقای .... با تقدیم لایحه و شهرداری تهران و سازمان اقتصادی .... در مقام دفاع حاضر شدند. بدین وصف دادگاه با عنایت به اصل لزوم و مدت قراردادها و لازم‏ الوفا بودن شروط ضمن عقد و مستفاد از مدلول مواد 10ـ219ـ223ـ231ـ237ـ363 و 367 قانون مذکور و با عنایت به پاسخ مثبت اسناد  منطقه و مالکیت رسمی آقای .... و شهرداری تهران از جهت مالکیت ثبتی و رسمی با لحاظ ماده 22 قانون ثبت اسناد  و املاک و نظر به اصل نسبی بودن قراردادها و لحاظ رابطه مستقیم قراردادی دادگاه به جهت مخاطب نبودن انعقاد و عقد از ناحیه سازمان اقتصاد ... آقای ... با توجه به سلسله انتقال قراردادی خواسته خواهان را در جهت احراز سلسله ایادی مداخله کننده در امر فروش ملک، مقرون به واقع و حقیقت تشخیص و با لحاظ مواد 1257ـ1258ـ1284ـ1286ـ1321 ـ 1314 قانون مدنی و 197ـ198ـ503ـ515ـ519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن احراز وقوع عقد بیع با توجه به ترتیب ایادی آن نسبت به خواندگان ردیف اول تا هفتم برالزام خواندگان ردیف 1ـ7 به تهیه مقدمات تنظیم سند و اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و مفاصا حساب شهرداری و دارایی و پرداخت 380.760 ریال هزینه دادرسی و حق‏ الوکاله در حق خواهان در قبال دریافت تتمه ثمن معامله و سپس الزام آقای ... و شهرداری به حضور در دفتر اسناد و انتقال مورد ترافع در حق خواهان صادر و اعلام می‏‌دارد. حکم نسبت به ... و شهرداری حضوری است و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است و نسبت به خواندگان ردیف اول تا هفتم غیابی است و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل واخواهی و پس از آن در مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر است.


دعوی مطروحه به جهت فقدان رابطه مستقیم قراردادی و عدم مالکیت رسمی از ناحیه سازمان اقتصادی ... مواجه با قرار رد دعوی خواهان به طرفیت خوانده مذکور صادر و اعلام می‏‌دارد. این رأی نیز 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.