پرونده الزام خوانده جهت ایفاء تعهدات

در صورتی که یکی از طرفین قرارداد به تعهداتی که به موجب قرارداد بر عهده گرفته است عمل نکند، طرف دیگر می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب آگاهی از جزئیات این موضوع، الزام وی به ایفای تعهدات را از دادگاه تقاضا نماید.

ناشر سند : مهسا رویین تن مشاهده پروفایل ناشر

مهسا رویین تن وکلای دادگستری
شماره پروانه:
25358
آغاز فعالیت:
1394
حوزه قضایی:
نتیجه:

الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال و پرداخت خسارات قانونی

کلاسه: 880561
دلایل و منضمات: کپی قرارداد عادی مورخه .......... ـ کپی شناسنامه خواهان

مواد 10 و 219 و 2210 و 222 و 225 قانون آیین دادرسی مدنی

شرح دادخواست:


به حکایت مدارک پیوستی با خوانده به تاریخ مذکور قراردادی منعقد گردید که مورد قرارداد بر این بود که خوانده دارای زمینی به مساحت 120 متر واقع در .............................. می‏‌باشند که موافقت شد زمین از خوانده و هزینه بر عهده این جانب بوده که متأسفانه خوانده دعوی از حسن نیت و اعتماد بنده سوءاستفاده تام داشته و با هزینه شخصی‏‌ام آن زمین را تبدیل به ساختمان نموده و تعهدات و مفاد آن قرارداد را ایفا ننموده. علیهذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی را دارم. توضیح اینکه خواسته تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ با احتساب خسارات دادرسی است.


گردشکار:


 با وجود ابلاغ خواهان حضور ندارد و خوانده اظهار می‌‏دارد قرارداد را قبول دارد، ولی خواهان همکاری جهت ساخت و ساز ننموده است و خود اقدام به ساخت نموده‏‌ام و وی فقط مبلغ قرارداد را پرداخته است و حاضرم کارشناسی شود و به نرخ روز به او پرداخت کنم، هرچه که پرداخت کرده است. دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کرده است. در جلسه دوم وکیل خواهان اعلام می‏‌دارد موکلش مبلغ 550.000 تومان هزینه کرده که با توجه به انکار خوانده، وکیل به شهادت شهود  استناد می‏‌کند. نهایتاً خوانده شهادت را می‏‌پذیرد. با توجه به تناقض‏‌گویی خوانده دادگاه از او طلب اتیان سوگند می‏‌نماید و خوانده از امضاء صورتجلسه امتناع می‌‏نماید.

در خصوص دعوی خواهان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی، حسب قرارداد تنظیمی فی‏مابین قرار براین بوده که خوانده دعوی که دارای یک زمین به مساحت 120 مترمربع به شماره پلاک ثبتی 3/508/4476 می‌‏باشد موافقت شد زمین از خوانده و ساخت و ساز بر عهده خواهان باشد. خوانده دعوی مؤثری به عمل نیاورده و با توجه به نظر کارشناسی که مصون از اعتراض مانده و هزینه‏‌هایی که از سوی خواهان پرداخت شده و با توجه به اوضاع و احوال مسلم قضیه و نظر به اینکه قرارداد خصوصی فی‏ ما بین طرفین معتبر است دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 219 و 2210 و 222 و 225 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را علاوه بر تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ از شش دانگ مشاع موضوع قرارداد به پرداخت مبلغ 1.890.000 ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم می‌‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیرنظر استان تهران می‏‌باشد.