پرونده عدم رعایت مقررات بهداشت و ایمنی محل کار

در صورتی که با عدم رعایت مقررات بهداشت و ایمنی محل کار توسط کارفرما، کارگران کارگاه متضرر گردند، برای طرح شکایت و آشنایی با نحوه صدور رأی در مورد این موضوع می‌توانند نمونه پرونده فوق را مطالعه نمایند.

ناشر سند : مهسا رویین تن مشاهده پروفایل ناشر

مهسا رویین تن وکلای دادگستری
شماره پروانه:
25358
آغاز فعالیت:
1394
حوزه قضایی:
نتیجه:

محکومیت به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی

موضوعات مرتبط

شماره پرونده: 1711 /93

مواد 406ـ407 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد 37 و بند ت ماده 38 قانون مجازات اسلامی

کیفرخواست: با توجه به دلایل ذیل:


1) گزارش مرکز بهداشت غرب تهران


2) عدم دسترسی به متهم


3) سایر قراین و مدارک موجود در پرونده


با کیفرخواست موافقت شده است.


ابلاغیه دادسرا به متهم با ذکر علت و با ذکر درخواست معرفی ضامن از سوی متهم و نتیجه عدم حضور جلب، موجود است.


دستور قاضی شعبه اول دادیاری ناحیه 19 به دفتر برای تعیین وقت موجود است.


گزارش مرکز بهداشت حاکی از آن است که متهم کارفرمای کارگاه نقاشی به سه کارگر موارد زیر را رعایت نکرده است:


1) دراختیار قراردادن ماسک تنفسی به کارکنان محل کار


2ـ رعایت نظم و ترتیب کارگاهی


3) انجام معاملات دوره‏ ای به صورت سالانه برای کارکنان


4ـ برخورد نامناسب با بازرس و توهین به قانون


دو اخطاریه مرکز بهداشت برای متهم صادر کرده است به تاریخ‏های 92/2/30 و 93/3/19.


دادنامه غیابی:


در خصوص اتهام آقای .... با معرفی کفیل دایر بر عدم رعایت مقررات بهداشت و ایمنی محل کار، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و گزارش مرکز بهداشت غرب تهران، صورت‌مجلس بازدید کارشناسان مربوطه، کیفرخواست صادره، عدم حضور متهم در دادگاه و سایر قرائن بزهکاری وی را محرز و مستنداً به مواد 85ـ91ـ92ـ 175ـ176 از قانون کار وی به پرداخت 300 برابر دستمزد روزانه کارگر محکوم می‌‏شود. رأی غیابی و ظرف ده روز قابل واخواهی است.


رای به متهم ابلاغ واقعی شده ولی او قبول نکرده است و در محل الصاق گردیده است. کفالت .... از پدرش با ارائه سند مالکیت و احراز ملائت موجود است. مصدق سند مالکیت و کپی شناسنامه هم ارائه کرده و قرار آزادی متهم صادر گردیده است.


متهم واخواهی کرده و گفته پدرش فوت کرده است و به دلیل بیماری سخت پدرش نتوانسته بوده در مهلت اعتراض واخواهی کند. واخواهی قبول شده است. احراز هویت با گواهینامه رانندگی انجام شده است. مدارک پزشکی موجود است.


* از شعبه 2 اجرای احکام ناحیه 19 تهران (پزشکی) به کلانتری نامه صادر شده مبنی بر طرف 45 روز جزای نقدی متهم دریافت و الا از اموال منقول بلامعارض وی با رعایت مستثنیات دین به میزان جزای نقدی توقیف شده و نزد حافظ سپرده و مراتب صورت‌جلسه و نتیجه گزارش شود. در صورت عدم شناسایی اموال محکوم‌علیه جلب شود.


 

در خصوص واخواهی که واخواه به پرداخت 300 برابر دستمزد کارگر محکوم شده وارد به نظر نمی‏‌رسد و دفاعیات و لایحه واخواهی به شکلی نیست که به ارکان حکم خدشه وارد نماید. لکن با توجه به وضعیت خاص واخواه (متهم) و این که نامبرده فاقد سابقه کیفری بوده از عمل خود ابراز پشیمانی نموده است وی را مستحق تخفیف دانسته مستندا به مواد 406ـ407 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 37 و بند ت ماده 38 قانون مجازات اسلامی از میزان مجازات به مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و تخفیف می‏‌نماید. رأی واخواسته با تخفیف به عمل آمده عیناً تأیید و استوار می‏گردد. رأی حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.