2: پرونده ترک انفاق

در صورتی که زوج با وجود تمکن مالی از پرداخت نفقه زوجه امتناع کند، زوجه می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با جزئیات رسیدگی به این موضوع، در مراجع کیفری با عنوان ترک انفاق طرح شکایت نماید.

ناشر سند : مهسا رویین تن مشاهده پروفایل ناشر

مهسا رویین تن وکلای دادگستری
شماره پروانه:
25358
آغاز فعالیت:
1394
حوزه قضایی:
نتیجه:

محکومیت متهم به تحمل 6 ماه حبس تعزیری

کلاسه: 1035/940527

ماده 53 قانون حمایت خانواده

شاکی با ارائه سند ازدواج اعلام داشته که متهم همسر دائمی و شرعی برخلاف مواد 1106 و 1107 قانون مدنی از پرداخت نفقه استنکاف کرده است، در حالی که استطاعت مالی دارد. بنابراین به استناد ماده 642 قانون مجازات اسلامی و 53 قانون حمایت از خانواده شکایت دارد. دادسرا به کلانتری برای تحقیقات ارجاع داده است.


شاکی در کلانتری بیان کرده که بابت ترک منزل و زندگی زناشویی از سال 89 شکایت کرده است و در تاریخ 94/3/30 پسرش در این مورد گواهی داده است (متولد 66). آدرس متشاکی‏‌عنه نامشخص است. برگ گزارش نهایی نیز این امور را تأیید می‌‏کند. دادیار از ریاست کلانتری خواسته ظرف مهلت هفت روز برای صلح و سازش تلاش گردد و در صورت سازش استحضاری و در غیر این صورت پرونده همراه شاکی جهت اخذ شکایت و شهود وی جهت ادای شهادت به نظر برسد. نتیجه تکمیلا ظرف مهلت مقرر به نظر برسد.


به متهم یک بار و به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری جدید ابلاغ شده است.


آگهی روزنامه مورخ 94/5/13 ضمیمه شده است.


«آگهی احضار متهم جهت دفاع از خود به اتهام ترک انفاق بنا به شکایت خانم ظرف یک ماه پس از انتشار این آگهی در شعبه هفتم دادسرا حاضر شود. این آگهی به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 92 فقط در یک نوبت منتشر می‏‌گردد. چنان‏چه متهم در مهلت مقرر حاضر نشود تصمیم قانونی اتخاذ می‌‏گردد.»


در تاریخ 94/6/25 قرار جلب به دادرسی صادر گردیده و در تاریخ 94/6/28 دادیار اظهارنظر با این قرار موافقت کرده است.


 


در کیفرخواست آمده امکان تشکیل پرونده شخصیت به دلیل عدم وجود واحد مددکاری و عدم ارائه‏ ی راهکار توسط قوه قضائیه وجود ندارد. وقت رسیدگی به نماینده دادستان نیز ابلاغ شده هرچند حضور دادستان یا نماینده‏ اش در جلسه دادرسی ضروری تشخیص داده نشده است. وقت رسیدگی نیز برای احضار متهم آگهی شده است (یکبار). برای شاکی در محل الصاق شده است، اما متهم در جلسه حاضر نشده است.

دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلم و با استعانت از خداوند متعال و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌‏نماید:


در خصوص اتهام آقای ........ دایر بر ترک انفاق به شرح شکایت خانم ........ دادگاه با توجه به احراز رابطه زوجیت حضور و دفاع مؤثر متهم بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده 53 قانون حمایت خانواده متهم را به تحویل 6 ماه حبس تعزیری محکوم می‌‏نماید. رأی غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‏‌باشد.