print-icon

پرونده نزاع دسته جمعی (تجدیدنظر)

در صورتی که اشخاصی در نزاع دسته جمعی شرکت نمایند، مرتکب جرم شده‌اند و به مجازات مقرر محکوم می‌گردند و در صورتی که جراحاتی بر یکدیگر وارد نمایند به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهند شد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع اطلاع یابید.

نتیجه:

محکومیت به جزای نقدی به میزان 30.000 تومان و تعلیق مبلغ 700.000 ریال از جزای نقدی به مدت سه سال

موضوعات مرتبط

موضوع اتهام : نزاع دسته جمعی
نام مجتمع قضایی و شعبه : دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی ، شعبه اول .
شماره پرونده :8909985188500489
شماره دادنامه : 9009975132100368
قاضی رسیدگی کننده : آقای سیدمحمد شمس .
نتیجه پرونده : محکومیت به جزای نقدی به میزان 30.000 تومان و تعلیق مبلغ 700.000 ریال از جزای نقدی به مدت سه سال

ماده 25 قانون مجازات اسلامی
ماده 240 و 257 قانون آیین دادرسی کیفری
بند 3 ماده 615 و ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت

موضوع شکوائیه (نزاع دسته جمعی ـ 89/4/7)


 در ساعت 19:00 مورخه یوم جاری به پلیس 110 یک نزاع در روستای حسین آباد رخ داده که ماموران سریعاً به محل اعزام و حاضر شدند. چهار نفر به نام‌های: 1- علی اکبرث...2- فرامرز و... 3- محسن ی...4- حمید ث...  طی اظهارات خود بیان داشتند که با چوب و چماق به همدیگر حمله کردند و باعث مصدومیت همدیگر شده‌اند و جهت سیر مراحل قانونی به کلانتری دلالت و تحویل افسر نگهبان وقت گردیدند.


 


تحقیقات اولیه و بازجویی از متهم


1-  محسن ی... سن 21 سال شغل آزاد، جریان درگیری را شرح دهید ؟


ـ عرض شود حدود دو روز پیش من با موتور سیکلت با برادر زاده آقای حمید ث... تصادف کردم و چیزی هم نشده بود. من برای معذرت خواهی به اتفاق دوستم به  نام فرامرز و... به در منزل حمید رفتیم که توسط آقای علی اکبر ث... وتعداد دیگری از دوستانش ما را به شدت کتک کاری کردند. از ناحیه پشت زخمی شده ام و دوستم نیز از ناحیه شکم به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته. به طوری که به بیمارستان اعزام شده و از نامبردگان شکایت داریم. یک عدد چاقو در صحنه درگیری بوده که متعلق به حمید ث... است.


2-  حمید ث... شغل آزاد 25 سال ساکن قوچان، جریان درگیری را  توضیح دهید؟


ـ عرض شود دیروز آقای محسن ی... با موتور با برادر زاده ام تصادف کرده بود. امروز باز برای کتک کاری برادر بزرگم آمده بودند. ایشان همراه دوستش به نام فرامرز و... بودند و من و برادرم را مورد کتک کاری قرار دادند و برادرم از ناحیه پای راست زخمی شده. به طوری که از نامبرگان شکایت  و تقاضای رسیدگی دارم.


3-  علی اکبر ث... سن 27 سال شغل آزاد اهل قوچان، حسب گزارش مرجع انتظامی متهم هستید به مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به صدمه بدنی چه دفاعی دارید؟


 ـ آقای محسن ی... و فرامرز  و... برای دعوا به محل آمده بودند و با برادرم دعوا کردند و چاقو را از من گرفتند و مرا  با چاقو زدند.


خطاب به  فرامرز و... 18 ساله اهل قوچان فاقد سابقه کیفری، حسب گزارش مرجع انتظامی متهم هستید به مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به صدمه بدنی. چه دفاعی دارید؟


ـ من با دوستم آقای محسن ی... کارداشتم. به من گفت به  محل بیا. من بادوستم رفتم. چند نفر از منزل بیرون آمدند و مارا مورد ضرب و شتم قرار دادند.


آخرین دفاع خود را بیان نمایید ؟


1-  آقای محسن ی...، اتهام شما حسب گزارش مرجع انتظامی متهم هستید به مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به صدمه بدنی، آخرین دفاعتان چیست؟


ـ  من فقط برای معذرت خواهی رفته بودم. آنها با ما دعوا  کردند و من و دوستم صدمه دیدیم. مطلبی ندارم.


2-  آقای فرامرز و...، اتهام شما حسب گزارش مرجع انتظامی متهم هستید به مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به صدمه بدنی، آخرین دفاعتان چیست ؟


 ـ مطلبی ندارم.


3- آقای حمید ث...، اتهام شما حسب گزارش مرجع انتظامی متهم هستید به مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به صدمه بدنی، آخرین دفاعتان چیست؟


 ـ من هیچ دخالتی نداشتم و فقط وساطت نمودم.


4- آقای علی اکبر ث...، اتهام شما حسب گزارش مرجع انتظامی متهم هستید به مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به صدمه بدنی، آخرین دفاعتان چیست؟


   ـ مطلبی ندارم.


 


قرار دادسرا (قرار مجرمیت و موقوفی تعقیب )


در خصوص اتهام آقایان علی اکبر ث... ، فرامرز و... ، محسن ی... و حمید ث... دائر بر مشارکت در نزاع دشته جمعی منتهی به ایراد صدمه بدنی با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و  اظهارات متهمان، بزه انتسابی نامبردگان محرز و مسلّم بوده، قرار مجرمیت صادر و مراتب در خصوص ماده 3 قانون تشکیل عمومی و انقلاب صادر و اعلام می‌گردد و در رابطه با جنبه خصوصی شکایت آقایان حمید ث... علیه محسن ی... با عنایت به گذشت نامبرگان به استناد بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قابل اعتراض ظرف 10 روز در محاکم عمومی جزایی قوچان است. قرار صادره به نظر دادستان رسید و طبق دستور ایشان چون در قرار دادسرا  برای جرح چاقو مجازات مشخص نشده، قرار را نقض و تعیین مجازات شود و سپس به نظر برسد.


 


قرار منع تعقیب


 در خصوص شکایت آقای علی اکبر ث... علیه محسن و... دائر بر ضرب و جرح عمدی با چاقو  صرف نظر از گذشت شاکی با عنایت به عدم ارائه گواهی پزشکی قانونی و دیگر محتویات پرونده، به جهت عدم کفایت ادله به استناد بند «الف» ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ  قابل اعتراض در محاکم جزایی عمومی است. دادستان با قرار منع تعقیب و  مجرمیت موافقت نمود و در تاریخ 89/5/26 کیفرخواست صادر شد.


 


قرار صادره ( کفالت )


در تاریخ 89/4/7 قرار کفالت برای متهمین حمید ث... ، علی اکبر ث... ،  فرامرز و... و محسن ی... با  وجه الکفاله مبلغ هریک 30.000.000 ریال صادر شد و اعلام گردید.


دلایل توجه اتهام یا عدم توجه اتهام و توجه خاص به مدافعات متهم 


  با  توجه به گزارش ماموران و  اظهارات متهمان بزهکاری نامبردگان محرز است.


 


رأی دادگاه بدوی  (شماره دادنامه : 8909975189801595 )


   در خصوص  اتهام آقایان : 1- علی اکبر ث... 2- فرامرز و... 3- محسن ی... 4- حمید ث... دائر بر شرکت در نزاع منجر به ایراد صدمه بدنی موضوع کیفرخواست دادسرا، با توجه به گزارش ماموران و اظهارات متهمان بزهکاری نامبردگان محرز است و دادگاه مستنداً به بند 3 ماده 615 قانون مجازات اسلامی در رعایت ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت هریک از متهمان را به  پرداخت 1.000.000 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره نسبت به متهم ردیف دوم حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و نسبت به سایر متهمان غیابی بوده و ظرف ده روز قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. ( آقای حسینی رئیس شعبه 103 جزایی قوچان ـ  تاریخ 89/12/7)


 


اعتراض به رأی داگاه بدوی


به تاریخ 89/12/11 متهم آقای فرامرز و... درخواست تجدیدنظرخود را به دادگاه جزایی شعبه 103 قوچان تقدیم نمود: ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان خراسان رضوی، با سلام ، احتراماً به استحضار می رساند اینجانب فرامرز و... فرزند محمد عطف به کلاسه پرونده  890695 دائر بر نزاع دسته جمعی محکوم به پرداخت 1.000.000 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت گردیده‌ام. لذا تقاضای تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر را  به شرح دلایل ذیل  دارم: با توجه به اینکه اینجانب فردی جوان، 18 ساله هستم و کارگر می‌باشم و هیچ درآمدی ندارم تا بتوانم مبلغ مذکور را بپردازم و نیز خرج و مخارج زندگیم را پدرم که 80 سال سن دارد تامین می کند. خواهشمندم رسیدگی فرمایید. چرا که من هیچگونه پرونده کیفری نداشته‌ام و شاکی نیز رضایت داده است. (ضمناً 10.000 تومان بابت هزینه تجدیدنظر به حساب دادگستری پرداخت شد.)

رأی دادگاه تجدیدنظر


  تجدیدنظرخواهی آقای فرامرز و... فرزند محمود نسبت به  دادنامه شماره 8909975189801595 شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی قوچان به اتهام مشارکت در نزاع دسته جمعی به پرداخت 1.000.000 ریال جزای نقدی وارد نیست  و با جهات ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد و در این زمینه ایراد موجهی که نقض آن را ایجاب کند ارائه نگردیده. النهایه با توجه به اینکه اجرای تمام مجازات به مصلحت نبوده و تعلیق بخشی از آن بازدارندگی بیشتری دارد لذا  دادگاه مستنداً  به ماده 25 قانون مجازات اسلامی و بند «الف» ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری با تعلیق مبلغ 700.000 ریال از جزای نقدی به مدت سه سال دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و در صورتی که در مدت مذکور مرتکب جرم عمدی منتهی به محکومیت قطعی از نوع مجازاتهای مقرر در ماده 25 قانون مجازات اسلامی نگردد، از سجل کیفری ایشان حذف و الا به مرحله اجرا در می آید. رأی دادگاه قطعی است.


(آقای سید محمد شمس 90/4/6)

 با عنایت به اینکه در پرونده مورد بررسی تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه مستند به ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده، تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ردّ  شده. دادگاه محترم تجدیدنظر مبلغ 70.000 تومان از جزای نقدی را معلق کرده که  باعنایت به ماده 25 قانون مجازات اسلامی که مقررات تعلیق را بیان داشته، قسمتی از مجازات را معلق کرده، با شرایط بند «ب» ماده مذکور که بیان داشته دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که مرتکب جرم شده اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب ندانسته و قسمتی از جزای نقدی را معلق نموده است.