پرونده ملاقات فرزند (تجدیدنظر)

در صورتی که به علت طلاق یا هر علت دیگر والدین طفلی در یک منزل سکونت نداشته باشند و یکی از والدین که فرزند مشترک تحت حضانت او نیست تقاضای ملاقات او را داشته باشد می‌تواند به موجب دادخواست و با مطالعه نمونه پرونده فوق اقدام نماید.

نتیجه:

قرار ردّ دعوی

موضوع خواسته : ملاقات فرزند
نام مجتمع قضایی و شعبه : دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ، شعبه 21 حقوقی .
شماره پرونده :8909985119190256
شماره دادنامه : 9010115191900119
قاضی رسیدگی کننده : آقای معزّی
نتیجه پرونده : قرار ردّ دعوی

ماده 1174 قانون مدنی ـ ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی

شرح دادخواست


ریاست محترم دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان کاشمر:


احتراماً به استحضار می رساند خوانده محترم همسر قبلی بنده بوده که از ایشان فرزند مشترکی به نام آتنا خ... دو سال و هفت ماهه دارم که با وی زندگی می نماید. بدینوسیله  با توجه  به حق وحقوق بنده از محضر شما تقاضا دارم نسبت  به تعیین وقت ملاقات فرزند مشترک صدور حکم فرمایید.


جلسه اول دادرسی (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کاشمر )


 به تاریخ 89/12/19 در وقت مقرر جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کاشمر به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است. خواهان در جلسه حضور ندارد و خوانده آقای سیدمحسن خ... اظهار دارد به همسرم حق ملاقات بدهید. هرسه هفته 24 ساعت قبول دارم بیاید بچه  را بگیرد و  ملاقات کند.


رأی دادگاه بدوی


  در خصوص دعوی خواهان هاجر ب... فرزند علی متولد 1366 به  طرفیت خوانده آقای سیدمحسن خ... فرزند علی متولد 1363 تقاضای صدور حکم مبنی بر ملاقات فرزند مشترک به نام سیده آتنا خ... متولد 1386 با توجه به خواسته خواهان و محتویات پرونده و اینکه بوسیله طلاق از یکدیگرجدا شده اند وخواهان درمشهد وخوانده درکاشمر زندگی می کند و طفل در حال حاضر در حضانت پدرش می باشد  و خوانده بیان نموده به همسرش حق ملاقات داده شودو هر سه هفته 24 ساعت و خواسته خواهان  را قبول نموده است. بنابه مراتب یادشده و محتویات پرونده ، خواسته خواهان به نظر دادگاه موجه است و  با استناد به ماده 1174 قانون مدنی خوانده  را ملزم و  محکوم  به تحویل فرزند جهت ملاقات در حق خواهان می نماید . به این نحو که هرسه هفته یکبار روز 5شنبه ساعت 4 بعدازظهر ، خوانده فرزند را به خواهان تحویل دهد برای ملاقات و  خواهان ساعت 4 بعدازظهر روز جمعه پس از 24 ساعت طفل را به محل سکونتش تحویل دهد و خواهان که ملاقات  میخواهد باید طفل  را از محل سکونت تحویل نماید و سپس تحویل دهد .رأی صادره حضوری بوده و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان خراسان رضوی می باشد.


(رئیس شعبه دوم حقوقی کاشمر حسین ذاکری 89/11/20)


  شرح دادخواست


 قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی،


احتراماً با عنایت به رأی اصداری بنابرابردادنامه فوق الذکر که ملاقات اینجانب به فرزند خود را هرسه هفته  یک بار به مدت 24 ساعت اعلام نموده ، بدینوسیله در فرجه قانونی اقدام به تجدیدنظر خواهی نموده و به استحضار می رساند برابر استشهادیه محلی ارائه  شده  توسط اینجانب که در حال حاضر ساکن مشهد و با خانواه ام زندگی میکنم  و  بدلیل اسکان همسر سابقم درکاشمر بدلیل مشکلات ایاب و ذهاب وطولانی بودن بُعدمسافت بین مشهد وکاشمر و محدود بودن زمان ملاقات با فرزندبه مدت24 ساعت میسر نمی باشد. لذا با عنایت به مدت کم ملاقات و مسافت زیاد تقاضای ماهی یک بار به مدت 4 روز از قضات محترم تجدیدنظر مورد استدعاست.


  • رأی دادگاه تجدیدنظر


درخصوص دعوی تجدیدنظر خانم هاجر ب ... به طرفیت آقای سیدمحسن خ... نسبت به دادنامه شماره 890000000001207 موضوع پرونده کلاسه 890000000000656 صادره از شعبه دوم حقوقی کاشمرکه به موجب آن بشرح تفصیلی مندرج در دادنامه و خلاصه جریان فوق الاشاره حکم بر محکومیت خوانده به تحویل فرزند مشترک در حدود 4 سال به نام سیده آتنا در حق خواهان صادر گردیده و تجدید نظر خواه به ادعای معاذیر مذکور تقاضای تغییر زمان ملاقات را داشته و تجدید نظرخوانده در قبال  دعوی ایشان لایحه ای تشکیل نداده.دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تجدیدنظرخواهی و لحاظ اقامت گاه تجدیدنظرخواه در مشهد و اقامت گاه تجدیدنظرخوانده و فرزند مشترک که تحت حضانت پدرش می باشد و در کاشمر است و بعد مسافت و مشکلات ناشی از تردد و ایاب و ذهاب تجدیدنظرخواه اعتراض را وارد دانسته و  به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن افزایش ساعت ملاقات از 24 ساعت به 72 ساعت در هر سه هفته یکبار در روزهای  5 شنبه از ساعت 4 بعداز ظهر دادنامه تجدیدنظرخواسته  را مورد تایید قرار می دهد و نسبت به مازاد خواسته تجدیدنظرخواه به لحاظ کفایت زمان معینه  در بالا جهت تامین نیازهای عاطفی و  روحی روانی مادر به فرزند قرار ردّ  دعوی صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.


(رئیس شعبه 21 دادگاه تجدید نظر خراسان رضوی ـ امیرحسین معزّی 90/4/19)

طبق ماده 1174 قانون مدنی، در صورتی که  به علت طلاق یا به هر جهت یکی از ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته‌باشند، هریک از ابوین که طفل تحت حضانت  او نمی باشند حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و  مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف ابوین با محکمه است. طبق  ماده 658 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را موجه دانسته و  به استناد به ماده 1174 قانون مدنی با نظردادگاه محترم، زمان ملاقات را از 24 ساعت به 72 ساعت افزایش داده است.