print-icon

پرونده استرداد جهیزیه (تجدیدنظر)

در صورتی که زوجه جهیزیه خود را به صورت عاریه به منزل زوج برده و پس از مدتی قصد استرداد جهیزیه خود را دارد، می‎تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آگاهی از نحوه رسیدگی به این دعاوی، الزام زوج به استرداد جهیزیه را از دادگاه تقاضا کند. 

نتیجه:

حکم به استرداد جهیزیه

شماره پرونده اصلی: 26504/20
موضوع خواسته: استرداد جهیزیه
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، شعبه 21 حقوقی
شماره پرونده: 8909985191900656
شماره دادنامه: 9009975135900535
قاضی رسیدگی کننده: آقای امیرحسین معزّی

ماده 1118 قانون مدنی
مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی

شرح دادخواست: 


 ریاست محترم دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان مشهد مقدس:


احتراماً اینجانب به موجب سند نکاحیه که تصویر آن به پیوست تقدیم می‌گردد همسر شرعی و قانونی خوانده محترم می‌باشم که اسباب و اثاثیه‌ام را به عنوان جهیزیه به صورت عاریه به شرح لیست پیوستی به منزل خوانده برده‌ام. نظر به اینکه به علت اختلافات حاصله فی مابین، خوانده من را از منزل رانده است و از استرداد جهیزیه امتناع می‌نماید. از طرفی خواسته در معرض تضییع و تفریط می‌باشد. به تجویز مواد 108 و 117 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار تامین خواسته فوری مورد استدعاست و نهایتاً رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به استرداد جهیزیه به شرح لیست تقدیمی مستنداً به مواد فوق‌الاشاره مورد استدعاست.


جلسه اول دادرسی:


به تاریخ 89/10/28 در وقت مقرر جلسه شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی مشهد مقدس به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است. خواهان در جلسه حاضر است و اظهار می‌دارد خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است. خوانده در جلسه حاضر نشده و وکیل وی حاضراست و اظهار می‌‎دارد بر اساس اظهارات موکل، تلویزیون مندرج در لیست جهیزیه توسط موکلم خریداری شده و به عنوان هبه به عروس خانم تقدیم شده و به همین دلیل به جهت جایزبودن عقد هبه و عدم دخل و تصرف زوجه در عین موهوبه، تقاضای صدور حکم شایسته را دارم.


دادخواست تجدیدنظر:


 


 ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی:


 اینجانب علیرضاک... به عرض می‌رسانم همانطوری که مستحضرید طبق عرف جاری جامعه، وسایلی از قبیل: تلویزیون، گاز فر، یخچال، ماشین لباسشویی به عنوان تکه‌هایی که گرفته‌ام و تحویل خانواده عروس داده‌ام و سپس ایشان طبق عُرف جامعه این موارد را نیز در سیاهه درج نمودند. حال از آنجایی که وسایل توسط اینجانب تهیه شده، تقاضای نقض دادنامه معترض‌عنه را دارم.


خلاصه لایحه تجدیدنظرخوانده:


 موضوع: تبادل لوایح: ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، به استحضار می‌رساند در خصوص رأی شماره 890997511701753 و تجدیدنظر خواهی آقای علیرضا ک... نسبت به  پرونده مذکور، لازم می‌دانم دفاعیات خود را به شرح ذیل بیان نمایم: اولاً کلیه اظهارات و ادعاهای تجدیدنظرخواه مستند به هیچ ادله و مدرکی نیست و تنها بخاطر تضییع حقوق اینجانب است. ثانیاً از انجایی که  رأی صاره از شعبه 17 حقوقی مشهد کاملاً مطابق با قوانین حقوقی و شرعی صادر شده و خالی از هرگونه ایراد و اشکال می‌باشد، علیهذا از محضر قضات محترم تجدیدنظر، تقاضای تایید دادنامه بدوی و رسیدگی و ردّ اظهارات تجدیدنظر خواه را دارم.


رأی دادگاه بدوی:


در خصوص دادخواست تقدیمی خانم مهسا الف... فرزند محمود به طرفیت آقای علیرضا ک... فرزند محمد به خواسته استرداد جهیزیه با وکالت خانم زهرا صالحی طبق لیست سیاهه پیوستی در پرونده که امضای زوج و زوجه می‌باشد، تعداد 122 قلم جهیزیه قید شده؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و سایر قرائن و مدارک موجود و با کیفیت مطروحه، خواسته خواهان را ثابت و با استناد به ماده 1118 قانون مدنی خوانده را محکوم به استرداد جهیزیه طبق لیست پیوستی تعداد 122 قلم جهیزیه که  با احراز زوج و  زوجه و شهود در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست  روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می‌باشد و قابل ذکر است چنانچه زوج مدعی است وسایل وی را زوجه مستردکرده، می‌تواند جداگانه دادخواست بدهد.


(رئیس شعبه 17 حقوقی مشهد ـ موحدیان 89/10/29 )

رأی دادگاه تجدید نظر:


درخصوص دعوی تجدیدنظرخواهی آقای علیرضا ک... بطرفیت خانم مهساالف... نسبت به دادنامه 890000001753 ـ 89/10/29 ، موضوع پرونده کلاسه 891425 صادره از شعبه 17 دادگاه حقوقی مشهد متضمن اثار حکم به محکومیت معترض فعلی به استرداد تعداد 122 قلم جهیزیه مطابق لیست پیوستی موضوع دادخواهی معترض علیها، نظر به اینکه با التفات به متن رأی اعتراضی، اثاث صدور آن امضای تجدیدنظرخواه و سایر امضاکنندگان که ظاهراً از بستگان و فامیل ایشان هستند، در ذیل لیست سیاهه مشهود است. در این مرحله اعتراض مطروحه متکی به لیست و مدارک و مستندی نبوده و  با مفاد ماده 348 قانون آیین  دادرسی مدنی منطبق نیست و به استناد ماده 358 همین قانون ضمن ردّ دعوی تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را که در حدود موازین قضایی و قانونی صادر گردیده، مورد تایید قرار می‌دهد. رأی صادره قطعی است.


(رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی ـ امیر حسین معزّی 90/4/19)

طبق ماده 1118 قانون مدنی، زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند. از آنجایی که جهیزیه ملک زن است که  به عنوان عاریه به منزل زوج می‌آورد و  از آنجایی که عاریه عقدی جایز است و عاریه دهنده می‌تواند هر زمان که بخواهد از عاریه رجوع کند و مستعیر نسبت به  مال مورد عاریه امین می‌باشد و در صورت تعدی و تفریط، ضامن است. در پرونده مورد بررسی از انجایی که جهیزیه ملک زن می‌باشد و پس از تقاضای استرداد توسط زن، دادگاه حکم بر محکومیت زوج به استرداد جهیزیه طبق لیست پیوستی را صادر نموده است.