print-icon

پرونده اثبات نسب (تجدیدنظر)

در صورتی که شخصی مدعی است با کسی غیر از مادر شناسنامه‌ای خود رابطه مادر و فرزندی دارد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه طرح دعوای اثبات نسب و تقاضای اصلاح شناسنامه خود در دادگاه آشنا گردد.

نتیجه:

حکم به اثبات نسب خواهان و قرار ردّ دعوی بدوی خواهان درخصوص الزام خوانده (ثبت احوال) به اصلاح شناسنامه

موضوعات مرتبط

شماره پرونده اصلی: 26504/20
موضوع خواسته: اثبات نسب
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، شعبه 21 حقوقی
شماره پرونده: 8909985177001547
شماره دادنامه: 9009975135900458
قاضی رسیدگی کننده: آقای امیرحسین معزّی

ماده198 و348 قانون آیین دارسی مدنی
ماده1259 ، 1273 و بند 3 ماده 13 قانون ثبت احوال

شرح دادخواست:


ریاست محترم دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان چناران:


احتراماً به استحضار عالی می‌رساند اینجانب آقای ابراهیم ع... از فرزندان آقای علی ع... و خانم حوا ذ... می‌باشم. معهذا پدرم پس از فوت همسر مرحومه‌اش خانم زینب ... در مورخه 53/1/11 با مادرم به نام خانم حوا ذ... ازدواج می‌کند و حاصل این ازدواج چندین اولاد است از جمله اینجانب که در نتیجه در زمان صدور شناسنامه‌ام مامور ثبت احوال وقت به جای ثبت نام مادر واقعی‌ام، متاسفانه به اشتباه نام همسر اول پدرم خانم زینب ... که متوفی گردیده اند، در شناسنامه اینجانب به عنوان مادر ثبت می‌نماید. علیهذا خواهشمندم ضمن رسیدگی به نفع والده مرحوم خانم زینب ... و اثبات نسب پدر و مادر واقعیم عنایت فرمایید.


جلسه اول دادرسی: (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چناران)


 به تاریخ 89/12/11 جلسه شعبه اول دادگاه حقوقی چناران به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل است. خوانده اول حاضر است و خوانده دوم نماینده‌ای معرفی ننموده، اما لایحه‌ای ارسال کرده؛ خواهان اظهار می‌دارد فرزند خوانده اول هستم که در زمان صدور شناسنامه‌ام مامور ثبت احوال نام همسر اول پدرم را بجای مادرم در شناسنامه نوشته. خانم اول به نام حوا ذ... اظهار می‌دارد قبول دارم، فرزند من می‌باشد و حاصل ازدواج من و پدرش می‌باشد. لذا دعوی خواهان را قبول دارم. دادگاه نظر به اظهارات طرفین اظهار می‌دارد، ارائه رونوشت سند سجلّی یا گواهی فوت خانم  زینب ... ضروری است.


لایحه اداره ثبت احوال:


 با احترام، عطف به اخطاریه 891637 با وقت رسیدگی 89/12/11 موضوع دعوی آقای ابراهیم ع... به استحضار می‌رساند سند سجلّی شماره 1194 حوزه 11 مشهد در تاریخ 65/12/21 جهت خواهان با مشخصات مادر، زینب، به شماره شناسنامه 2651 تنظیم گردیده، لازمه اصلاح مشخصات مادر، سند سجلّی و  شناسنامه خواهان، ارائه حکم اثبات نسب به مادر مورد ادعا و نفی ولد از مادر با مشخصات سند سجلّی ثبت شده در شناسنامه و سند سجلّی‌اش می‌باشد که در صورت ارائه آن، اصلاح شناسنامه برابر خواسته توسط این اداره انجام خواهد شد. لذا با عنایت به مراتب فوق و عدم توجه دعوی نسب به این اداره، ردّ خواسته خواهان نسبت به این اداره از محضر دادگاه را استدعا دارم. 


دادخواست تجدیدنظر:


ریاست محترم محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی، احتراماً عطف به دادنامه شماره 890997517002154 به کلاسه شماره 891637 شعبه اول دادگاه عمومی چناران که در تاریخ 90/1/23 به این اداره ابلاغ شده، مراتب اعتراض را بشرح ذیل تقدیم می‌دارد: 1- سند سجلّی 11194 ـ 1365 حوزه 11 مشهد در تاریخ 65/12/21 جهت تجدیدنظر با  مشخصات مادر زینب ... به شماره شناسنامه 2651 تنظیم گردید و هیچ گونه اشتباهی از ناحیه این اداره صورت نگرفته. لازمه اصلاح مشخصات مادر در سند سجلّی و شناسنامه تجدیدنظرخوانده، ارائه حکم اثبات نسب مادر مورد ادعا و  نفی ولد از مادر با مشخصات ثبت شده در سند سجلّی می‌باشد. لذا تقاضای بررسی مجدد پرونده و فسخ دادنامه صادره از محضر دادگاه مورد استدعاست.


رأی دادگاه بدوی:


( شماره داددنامه : 890997517002154 ـ 89/2/28 ، رئیس شعبه حقوقی چناران آقای غلامحسین حکمتی فر): در خصوص دعوی آقای ابراهیم ع... فرزند ... به طرفیت خانم حوا ذ... فرزند حسنعلی و اداره ثبت احوال شهرستان مشهد مقدس، مدعی شده دارای رابطه مادرفرزندی با خوانده اول است. لذا تقاضای صدور حکم بر اثبات نسب را نموده و چون نام خوانده به عنوان مادر در سند سجلّی و  شناسنامه  درج نشده، تقاضای الزام خوانده به اصلاح سند سجلّی و شناسنامه را  نموده.  با توجه به اقرار صریح خوانده اول در خصوص وجود رابطه نسبی مادر و فرزند فی مابین وی و خواهان و با توجه به اینکه خوانده دوم طی لایحه تقدیمی به دادگاه انکار و ایراد موثر نسبت به دعوای خواهان ابراز نکرده و تلویحاً خواسته خواهان پذیرفته است و دعوی خواهان موجه است و با استناد به ماده 198قانون آیین دادرسی و مواد 1259 و 1273 قانون  مدنی و  بند 3 ماده 13 قانون ثبت احوال، رأی بر اثبات نسب فی مابین خواهان و خوانده به عنوان مادر و فرزند و الزام خوانده به اصلاح شناسنامه و سند سجلّی خواهان بر اساس نسب اثبات شده صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر:


در خصوص دعوی تجدید نظرخواهی اداره ثبت احوال مشهد مقدس به طرفیت آقای ابراهیم ع...از دادنامه شماره 54/1/890 مورخه 89/12/28 موضوع پرونده کلاسه شماره 1547/890 صادره از شعبه محترم اول دادگاه عمومی حقوقی چناران که در بخش پایانی حکم بر الزام اداره تجدیدنظرخواه به اصلاح شناسنامه و سند سجلّی خواهان بر اساس نسب اثبات شده، اصدار یافته و به شرح مفاد دادخواست اعتراضیه که در بخش خلاصه جریان پرونده ذکر شده، خواهان بدوی صرفاً دعوی اثبات نسب به خانم حوا ذ... را اقامه نموده و لیکن دعوی نفی نسب به طرفیت خانم زینب به شماره شناسنامه 2651 را مطرح نساخته، اعتراض وارد و موجه به نظر می‌رسد و به استناد بندهای«ج» و «هـ» ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظر خواسته در این رابطه قرار ردّ دعوی بدوی خواهان را در خصوص الزام خوانده به اصلاح شناسنامه و سند سجلّی خواهان صادر می‌نماید تا با اقدام مقتضی و طرح دعوی نسب و صدور حکم قطعیت یافته، امکان اقدام شایسته فراهم شود. رأی قطعی است.

باعنایت به این که اقرار یکی از ادله‌ی اثبات دعوی است و در پرونده ی مورد بررسی خوانده (مادر خواهان) اقرار به وجود رابطه ی نسبی مادر و فرزندی نموده است و ماده 1273 قانون مدنی بیان داشته: اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد و ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند که هر دو مورد مذکور در ماده در پرونده موجود است و دعوی ثابت شده است.