print-icon

پرونده مطالبه نفقه معوقه (تجدیدنظر)

در صورتی که زوجه در تمکین زوج باشد ولی نفقه معوقه خود را دریافت نکرده باشد می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده مطالبه نفقه معوقه و کسب اطلاع از شرایط، روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع اقدام نماید.

نتیجه:

محکومیت به پرداخت ماهیانه 100.000 تومان تا 14 ماه

موضوع خواسته : مطالبه نفقه معوقه
نام مجتمع قضایی و شعبه : دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ، شعبه 21 حقوقی
شماره پرونده :89099853002011280
شماره دادنامه : 9009975135900658
قاضی رسیدگی کننده: آقای امیرحسین معزّی
نتیجه پرونده : محکومیت به پرداخت ماهیانه 100.000 تومان تا 14 ماه

مواد1106،1107 و1111قانون مدنی
مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی

شرح دادخواست


 ریاست محترم دادگاه‌های عمومی حقوقی بخش کوهسرخ :


احتراماً اینجانب زهرا ... همسر شرعی و قانونی آقای علی... خوانده محترم می باشم که کپی سند ازدواج پیوست می باشد. مطابق قوانین، زوج مکلف به پرداخت نفقه زوجه می باشد. لیکن متاسفانه به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل ننموده؛ لذا تقاضای صدور حکم  به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه به ستون خواسته مورد استدعاست.


 


جلسه اول دادرسی (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش کوهسرخ )


به تاریخ 89/12/10  در وقت مقرر جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کوهسرخ به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است. خواهان در جلسه حضور دارد و اظهار می دارد خواسته به شرح متن دادخواست تقدیمی است. خوانده در جلسه حضور دارد و اظهار می‌دارد خانم در تمکین بنده نبوده و  تمام گندم و زعفران بنده در اختیار ایشان بوده و در منزل خودم که  برایش فراهم کرده ام، زندگی می‌کند.


دادگاه اظهار می دارد: منزلی که شما می‌گویید در کجا و متعلق به کیست؟


ـ منزل متعلق به خودم در روستای خضر بیک می باشد که همسرم در آن زندگی می کند.


خواهان می‌گوید منزل متعلق به خودم است و کشاورزی و  زعفرانی که دارم متعلق به  پدرم می باشد که در اختیارم است. خوانده ازدواج مجدد نموده. بارها به ایشان گفته ام به منزل بیا. ولی درجواب می گوید همسر دوم نمی گذارد. نزدیک دو سال است که با پسر برادرم  زندگی می کنم.


خوانده می گوید 14 ماه را قبول دارم. البته به میزان هرماه100.000 تومان اعتراض دارم. چون زیاد است. آنقدر خرج و  مخارج نداشته.


 


اعتراض به رأی بدوی (درخواست تجدیدنظر) 


شرح دادخواست


ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی،


احتراماً به استحضار می رساند اینجانب علی... در دادنامه حضوری شماره201287 محکوم به پرداخت نفقه14 ماه ماهیانه 100.000 تومان در حق خوانده گردیده ام. طبق لایحه، دفاعیه و  مدارک پیوست اعتراض دارم.


 


لایحه تجدیدنظرخواه 


1- بنده  فردی کارگر می باشم و از همین کارگری ساده امرار معاش می نمایم و تمامی اهالی روستا بر عدم تمکن  اینجانب شهادت می دهند. لذا تقاضای کاهش مبلغ را دارم.


2- استشهادیه محلی (شورای روستای اکبرآباد)، با محتوای اینکه : تمامی دارایی قبلی ایشان تحت تملک همسر اولش است و ایشان کارگر و بیکار است و هیچ منبع  درآمدی جهت پرداخت نفقه ندارد.


 


لایحه تجدیدنظرخوانده


اینجانب زهرا ... ساکن روستای خضربیک در رابطه با پرونده کلاسه 201278 که شوهرم تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده، لایحه ام را تقدیم می نمایم: اولاً آقای علی ... همسر بنده مدت دوسال است که مرا بدون نفقه  رها نموده و در دادگاه بدوی محکوم  به پرداخت نفقه گردیده ونامبرده اظهار نموده که در توان آن حقیر نیست که مبلغ را بپردازد و دو مرحله است که یارانه  بنده را برداشت می کند. نامبرده توان پرداخت ماهیانه 100.000 تومان را دارد. لذا از محضر دادگاه تقاضای احقاق حقم را دارم.


 


رأی دادگاه بدوی  (شماره دادنامه : 8909975300201278)


در خصوص دادخواست خانم زهرا ح...فرزند ... به طرفیت آقای علی ... به خواسته تقاضای صدور حکم به  پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 88/6/1 الی 89/12/21 از قرار ماهیانه 1.000.000 ریال تا ختم رسیدگی و صدور حکم، با عنایت به محتویات پرونده، نظر به خواسته خواهان که خواسته خود را به 14 ماه تقلیل داده و با ملاحظه سند نکاحیه و احراز علقه زوجیت دائم فی مابین خواهان و  خوانده و توجهاً به  اقرار خوانده و عدم  پرداخت نفقه14 ماهه خواهان که در توضیح خواسته میزان نفقه هرماه یک 1.000.000 ریال را قبول نداشته و سایر قرائن و امارات موجود و با توجه به اینکه نفقه  زوجه شامل خوراک، پوشاک و  مسکن می باشد، دادگاه  با عنایت به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 1106، 1107 و 1111 قانون  مدنی حکم بر الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه 14 ماه از قرار هر ماه 1.000.000 ریال در حق خواهان صادر نموده و اعلام می دارد رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظراستان خراسان رضوی می باشد.              


(سیدجواد حسینی، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش کوهسرخ 89/12/11)


    

رأی دادگاه تجدیدنظر


در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای علی ... نسبت به دادنامه 530021011270 ـ 89/12/11  صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش کوهسرخ که  به موجب آن تجدیدنظر خواه پرداخت نفقه معوقه  زوجه از 88/6/1 تا 89/12/1 از قرار هرماه 1.000.000 ریال محکوم  شده، با توجه به اینکه اعتراض موثر بعمل نیامده و تجدیدنظر خواهی با هیچ کدام از جهات مصرح در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد ، ضمن ردّ  تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 358 قانون مذکور رأی تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. این رأی قطعی است.


(آقای امیر حسین معزّی ـ 90/4/14)

با عنایت به مواد  1106و 1107 قانون مدنی در عقد دائم نفقه ی زن به عهده ی شوهر است و نفقه عبارت است از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن البسه و... پس از وقوع نکاح روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق وتکالیف زوجین در مقابل  همدیگر برقرار می شود  که نفقه یکی از حقوق زن است که مرد مکلف به پرداخت آن است و در صورت عدم پرداخت از سوی شوهر زن می تواند به محکمه رجوع کند و محکمه مرد را ملزم به انفاق می نماید و در صورتی که مرد نفقه را نپردازد زن می تواند از طریق کیفری با استناد به ماده 642 قانون مجازات اسلامی  مرد را به جرم ترک انفاق محکوم کند.