print-icon

1: پرونده مطالبه وجه سفته

در صورتی که شخصی به موجب سفته از دیگری طلبی دارد و شخص یا ورثه او (پس از فوتش) از پرداخت وجه آن خودداری می‌نمایند، می‌تواند با ارائه دادخواست علیه بدهکار یا بدهکاران  اقامه دعوا کند. در نمونه پرونده فوق می‌‌توانید با جزئیات این موضوع آشنا شوید.

نتیجه:

محکومیت به پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد و چهل هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و بیست و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرسی

کلاسه: 1496/87 شعبه 2 حقوقی دادگاه عمومی شهرستان سبزوار
تعیین خواسته و بهای آن : تقاضای مطالبه مبلغ یک میلیون و سیصد و چهل هزار تومان بابت دو فقره سفته-تقاضای تامین خواسته و خسارات ناشی از دادرسی
دلائل و منضمات: تصویر مصدق سفته های مذکور در فوق

مواد 307 و 308 و 309 قانون تجارت
مواد 225 و 232 قانون امور حسبی

در تاریخ 87/11/8 خواهان دادخواستی به شرح ذیل تنظیم نموده‌است که اینجانب به موجب دو فقره سفته به شماره‌های فوق‌الذکر به مبلغ یک میلیون و سیصد و چهل هزار تومان از مرحوم فرج الله ب طلبکار بوده با توجه به اینکه نامبرده فوت نموده با مراجعه به ورثه مرحوم که آنها از پرداخت وجه مذکور خودداری نمودند لذا مبادرت به تقدیم این دادخواست نموده و تقاضای رسیدگی شایسته را از آن مقام خواستارم و ضمنا احتمال تقسیم یا فروش اموال مرحوم وجود دارد لذا تقاضای تامین خواسته فوری را دارم. سپس پرونده توسط ریاست دادگستری به شعبه دوم حقوقی ارجاع داده شد. وقت رسیدگی به تاریخ 84/12/3 تعیین شد. ضمنا خواهان مبلغ دو میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال را به عنوان خسارت احتمالی واریز نمود لذا دادگاه هم قرار تامین خواسته به مبلغ سیزده میلیون و چهارصد هزار ریال صادر و اعلام داشته و هزینه اجرای قرار به عهده خواهان و قرار صادره پس از ابلاغ قابل اجرا و ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض در همان دادگاه است. در جلسه رسیدگی خواهان حضور دارد و خواندگان حضور نداشته‌اند. خواهان اظهار می دارد که اینجانب با مرحوم فرج الله ب معامله فرش داشته‌ام و از قبل از ایشان مبلغ دو میلیون تومان طلبکار بودم ولی بعدا مبلغ یک میلیون تومان آن را در زمان حیات خود پرداخت نموده‌بود و بعد از فوت از ورثه درخواست مابقی طلبم را کردم که آنها آن مبالغ را انکار کردند لذا بنده از دادگاه محترم تقاضای طلب خود را نمودم.


دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید.

در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه دو فقره سفته به مبلغ یک میلیون و سیصد و چهل هزار تومان و خسارات ناشی از دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و دلائل و قرائن موجود و با استناد به مواد 307 و 308 و 309 قانون تجارت و مواد 225 و 232 قانون  امور حسبی خواندگان فوق الذکر را محکوم به پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد و چهل هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و بیست و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرسی محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.

با توجه به طلب خواهان از مورث خواندگان طبق اسناد مذکور در پرونده و اظهارات خواهان و در غیاب خواندگان که با وصف ابلاغ قانونی حضور نیافته‌اند با این وجود دادگاه با استناد به مواد فوق ورثه متوفی را محکوم نموده که رای صادره کاملا قانونی می باشد.