1: پرونده تصرف عدوانی (تجدیدنظر)

در صورتی که شخصی متهم به تصرف عدوانی ملک متعلق به دیگری یا قسمتی از اراضی ملی شده است، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه رسیدگی به این اتهام و چگونگی صدور رأی در این موارد آگاهی یابد.

نتیجه:

برائت متهم

کلاسه پرونده: 1185/87 شعبه 103 دادگاه جزایی عمومی شهرستان سبزوار
شماره دادنامه:130/570- 87/4/24
شاکی: اداره منابع طبیعی شهرستان سبزوار
مشتکی عنه: علی. ف
موضوع اتهام: تصرف عدوانی

ماده 690 قانون مجازات اسلامی
بند ع قسمت ب ماده 257 و بند الف ماده 177قانون آیین دادرسی

به تاریخ 86/5/19 مامورین گشت کلانتری 14 توحیدشهر حسب گزارش خطاب به دادستان شهرستان اعلام داشته‌اند که در حین گشت‌زنی متوجه شده‌اند شخص علی.ف در حال تخریب اراضی ملی است ضمن ممانعت مراتب را به دادستان اعلام کرده‌اند و دادستان دستور تعطیلی و جلوگیری از تخریب را صادر کرده و گزارش به صورت تکمیلی در معیت متهم و نماینده اداره مسکن و شهرسازی که به عنوان شاکی ظاهر گشته در دادسرا حاضر شده‌اند متشاکی در تمام دفاع بیان داشته تصرفات من در ملک خودم بوده و سند رسمی مالکیت دارم دادیاری شعبه دوم در مورخه 86/6/24 ضمن تفهیم اتهام قرار تامین از نوع کفالت صادر و قبول نموده و متعاقبا نسبت به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست اقدام شده است با ارجاع پرونده به شعبه 103 دادگاه جزایی و تعیین وقت و دعوت آنها در جلسه مورخه 86/8/30 نماینده اداره منابع طبیعی بیان نموده متهم بدون داشتن مجوز قانونی اقدام به تصرف و تخریب اراضی ملی نموده لذا در اجرای ماده 690 قانون مجازات اسلامی تقاضای مجازات نامبرده را دارم. متهم نیز در دفاع گفته‌اند که من در سال 1381 سند گرفته‌ام و ملک خودم می‌باشد قبل از آن هم پدرم کشت و زرع می‌کرده می‌توانید از محل تحقیق کنید دادگاه حسب تقاضای شاکی قرار کارشناسی صادر و از کارشناسان خواسته است تا اسناد و مدارک طرفین را مطابقت و متراژ تصرفی متهم را مشخص نمایند. کارشناس منتخب نیز پس از بررسی مدارک و تحقیق نظریه خود را اعلام و اشتراک کل زمین مورد اختلاف که در مالکیت آقای علی.ف (متهم) می‌باشد داخل اراضی ملی است جلسه دادگاه مجددا" در مورخه 87/4/23 تشکیل و از متهم آخرین دفاع اخذ وسپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل انتشار رای نموده‌اند.


رای دادگاه بدوی:


درخصوص شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان سبزوار علیه آقای علی.ف مبنی بر تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی با توجه به کیفرخواست شماره 3248-86/7/22 دادسرای عمومی سبزوار و صورتجلسه تخلف مربوط در پرونده و شکایت شاکی و نظریه کارشناس و دفاعیات بلا وجه متهم بزه انتسابی را نسبت به وی محرز داشته به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی متهم را ضمن رفع تصرف زمین به سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان است.


                                                                رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری


پس از ابلاغ نسبت به پرونده در جهت قانونی از سوی متهم اعتراض شده و در لایحه اعتراض خود مرقوم داشتند که من از طریق اداره ثبت و اسناد شهرستان پس از طی مراحل قانونی سند گرفته‌ام و مالک ملک تنازع نیز هستم و سابقه تصرفات و کشت چندین سال موید این موضوع است پرونده در شعبه دهم دادگاه تجدید نظر مورد بررسی و پس از ثبت با کلاسه 870998513000598 ختم رسیدگی را اعلام و نسبت به صدور رای اقدام نموده‌اند.


 

رأی دادگاه تجدیدنظر:


اعتراض موجه به نظر می‌رسد زیرا علاوه بر اینکه مطلعین و مجاورین محلی طبق تصرف تجدیدنظر خواه گواهی داده‌اند با عنایت به نظر کارشناس و صدور سند مالکیت و اختلاف در مالکیت زمین و قبل از اثبات مالکیت و اجرای حکم خلع ید مجازات تجدیدنظر خواه مخالف رای وحدت پرونده شماره 35-85/3/29 هیئت عمومی دیوانعالی کشور است علیهذا با قبول اعتراض و نقض دادنامه تجدیدنظر خود شد مستندا" به بند ع قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری در اجرای بند الف ماده 177 قانون مذکور رای بر برائت تجدید نظر خواه صادر می‌نماید رای صادره قطعی است.


 

دادیار صادرکننده قرار مجرمیت بدون استناد و اعلام دلایل و مدارک قرار مجرمیت صادر و نهایتا" کیفرخواست تنظیم شده است حال آنکه می‌بایست دلایل صدور قرار مشخص باشد.                                            

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32