print-icon

پرونده ایجاد مزاحمت و سد معبر و فحاشی

در صورتی که شخصی با سد معبر و ایجاد مزاحمت و فحاشی باعث آزار افراد شود، زیان‌دیده می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با روند رسیدگی به این موضوعات، تعقیب و مجازات وی را از دادگاه تقاضا نماید.

نتیجه:

به جهت فحشی محکومیت به پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی و به جهت مزاحمت به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و شلاق

کلاسه: 1827/89 شعبه 103 دادگاه جزایی عمومی شهرستان سبزوار
شماره دادنامه: 8909975254000653
موضوع اتهام: ایجاد مزاحمت و سد معبر و فحاشی

مواد 608 و619 قانون مجازات اسلامی

آقای ه.س به تاریخ 89/4/2 شکایتی علیه ب دایر بر ایجاد مزاحمت بانوان و فحاشی و سد معبر مطرح نموده و در شکایت بدوی خود عنوان داشته که بنده به اتفاق همسرم در صف جایگاه سوخت ماشین بودیم وقتی من پیاده شدم که بنزین بزنم خانمم هنوز داخل ماشین بود شخصی با ماشین جلو ایشان پیچید و ضمن سد معبر نسبت به همسرم فحاشی نمود. معاون دادستان دستور ارسال شکوائیه به کلانتری جهت بررسی صحت و سقم موضوع و اخذ اظهارات از مطلعین و انجام مذاکرات اصلاحی را صادر نموده شهود متفق‌القول در کلانتری سد معبر آقای ب را اقرار کرده‌اند و اشاره کرده‌اند که نامبرده در حالی که نوبت ایشان نبود جلو آمد و ماشین خود را خاموش کرد و گفت که ماشین من خراب شده است و نوعی سد معبر نموده در جلسات دادگاه نیز شهود و شاکی اظهارات خود را عنوان نموده تا اینکه متهم در دفاع از خود مطرح کرده که بدون جهت شکایت کرده است و چون من از قبل از آنها شکایت کرده‌ام و می‌خواهند آن را از بین ببرند شکایت واهی نموده‌اند دادگاه قرار تامین کفالت به میزان سی میلیون ریال صادر و نهایتا" قرار مجرمیت صادر و با قرار مجرمیت پرونده به شعبه 103 ارجاع دادگاه دستور ثبت پرونده و تعیین وقت و احضار طرفین را صادر در جلسه  بعدی دادگاه تشکیل متهم در دفاع بیان نموده که اظهارات شاکی دروغ است او به من فحاشی کرده و مورد ایراد ضرب قرار داده چون می‌خواهد آنها را از بین ببرد شکایت کرده است که رای دادگاه را که محکوم شده‌اند را پیوست نموده‌ام دادگاه دستور تعیین وقت دیگری و دستور احضار شهود شکایت را صادر نموده و اخطاریه‌ها برای طرفین و شهود ارسال گردیده و در دادگاه شهود اشاره به فحاشی متهم نموده‌اند از متهم آخرین دفاع  اخذ و به شرح ذیل پس از ختم رسیدگی دادگاه مبادرت به انتشار رای نموده:

در خصوص اتهام ب.ر فرزند محمد دایر بر فحاشی و مزاحمت بانوان حسب شکایت خانم ه.س فرزند محمدحسین نظر به کیفرخواست صادره و اظهارات شهود اتهام محرز بوده مستندا" به مواد 608 و619 قانون مجازات اسلامی به جهت فحاشی به پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم و از جهت مزاحمت برای بانوان متهم به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و شلاق به نفع صندوق دولت و اعلام می گردد این رای حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر مرکز استان است.


                                                                            رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری