پرونده تخریب آثار میراث فرهنگی از طریق خاکبرداری

در صورتی که شخصی به تخریب آثار میراث فرهنگی از طریق خاکبرداری متهم شود، می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از جزئیات موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی اطلاع یابد.

نتیجه:

نقض دادنامه بدوی و صدور حکم برائت

موضوعات مرتبط

کلاسه: 0253/89 شعبه 103 دادگاه جزایی عمومی شهرستان سبزوار
شماره دادنامه: 8909975163000482
موضوع اتهام: تخریب آثار میراث فرهنگی از طریق خاکبرداری

ماده 22 و 558 قانون مجازات اسلامی
ماده 240 و 177 قانون آیین دادرسی کیفری

در مورخه 89/3/18  اداره میراث فرهنگی شهرستان سبزوار در شکایتی علیه ع به اتهام تخریب آثار فرهنگی مطرح نموده که دادستان دستور تحقیق از محل را از سوی ریاست کلانتری محل صادر نموده‌است در مورخه 89/4/12 شکایت مذکور به شعبه دوم بازپرسی ارجاع گردیده و شروع به تحقیق نموده است. نماینده حقوقی اداره شاکی عنوان داشته با توجه به اینکه اراضی مورد تخریب در ثبت آثار ملی بوده شخص ع با حفر و خاکبرداری آنرا تخریب نموده است و به اخطاریه های اداره توجه نمی نماید. ع دردادگاه چنین دفاع نموده که من مالک اولی زمین مذکور بوده ام و آنرا حسب بیع قطعی به شخص ب واگذار نموده ام و هیچگونه مالکیتی ندارم و تخریب ازسوی من انجام نشده است. بازپرس اقدام به صدور قرار منع تعقیب نموده و استناد کرده است که موافقت متهم احراز نشده است. پرونده جهت موافقت نماینده دادستان با قرار به نظر ایشان رسیده لیکن دادستان تقاضای رد و تحقیق و مواجهه حضوری متهم را نموده است بازپرس پس از تحقیقات و اخذ تامین از نوع کفالت در مورخه 89/6/30 قرار مجرمیت صادر می نمایدکه با آن موافقت می گردد و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم به شعبه103 کیفری ارجاع شده است. شعبه مذکور پس از ثبت به کلاسه فوق طرفین را برای مورخه 89/7/29 دعوت به رسیدگی نموده در جلسه دادگاه متهم در دفاع از خود بیان داشته که من مالک زمین نیستم چون آنرا به آقای ب فروخته ام. ثانیا افراد زیادی در حال تخریب آن محل هستند دادگاه پس از اخذ آخرین دفاع متهم  را به پرداخت چهار میلیون ریال جزای نقدی به شرح ذیل محکوم می نماید.


رای دادگاه بدوی


 درخصوص شکایت اداره میراث فرهنگی شهرستان سبزوار به نمایندگی آقای عبدا... زاده علیه ع.جان نثار فرزند غلامحسین مبنی بر تخریب آثار ملی با توجه به شکایت شاکی و کیفرخواست صادره به شماره فوق و دفاعیات بلاوجه متهم در جلسه دادگاه و گزارش مامورین انتظامی و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته به استناد ماده 558 قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده 22 از همان قانون به لحاظ اینکه متهم فاقد پیشینه کیفری است به چهار میلیون ریال بدل از حبس محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر مرکز استان است.


 پرونده اعتراض محکوم علیه در مهلت قانونی به شعبه تجدیدنظر ارسال که شعبه سوم دادگاه تجدید نظر پس از بررسی به شرح ذیل تکمیل تحقیقات را از دادگاه صادر کننده حکم می‌خواهد 1- آیا از سوی افراد دیگری غیر از متهم تخریب انجام شده یاخیر2- در مورد فروش ملک از سوی ع مدارک مستند اخذ و بررسی  گردد، عندالزوم معاینه محلی به عمل آید. دادگاه نیز پس از وصول مجدد پرونده به تجدید نظرخواه اخطار تا مدارک مثبته ادعای خود دال بر فروش ملک را ارائه نماید ایشان هم پیوست پرونده کرده است و قرار معاینه محلی صادر و مدیردفتر شعبه در محل حاضر پیرامون موضوع قرار تحقیق سپس پرونده به شعبه دوم تجدید نظر ارسال شده است و دادگاه تجدیدنظر به شرح ذیل اشاره کرده است:

رای دادگاه تجدیدنظر


در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع نسبت به دادنامه مرقومه موضوع پرونده کلاسه یادشده دادگاه عمومی جزایی سبزوار که به موجب آن نامبرده به لحاظ تخریب آثار ملی به پرداخت چهار میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم گردیده با توجه به ارائه جدید و مبایعه نامه پیوستی و عدم نصب علائم هشداردهنده اداره فوق با استناد به ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده 177 ضمن حکم ،تبرئه متهم را صادر می نماید.