1: پرونده فروش مال غیر

در صورتی که شخصی اقدام به فروش مال غیر نماید، مرتکب جرم شده و به مجازات مقرر محکوم می‌گردد. مطالعه نمونه پرونده فوق نحوه صدور رأی در این موارد و لزوم وجود سوءنیت برای اثبات این جرم را نشان می‌دهد.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود