print-icon

2: پرونده طلاق توافقی

در صورتی که زوج و زوجه قصد طلاق توافقی را دارند می توانند با مراجعه به نمونه پرونده فوق  و کسب اطلاع از جزئیات موضوع به منظور دریافت گواهی عدم امکان سازش اقدام نمایند.

نتیجه:

صدور گواهی عدم سازش

کلاسه: 1611/88 شعبه 1دادگاه عمومی شهرستان سبزوار
خواهان: احمد.ج
خوانده: فاطمه.ر
تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم طلاق توافقی(به استناد توافق زوجین)
دلایل و منضمات: فتوکپی مصدق سند ازدواج

ماده 1133 قانون مدنی

در مورخه 88/5/9  خواهان دادخواستی به شرح ذیل تنظیم و ارائه نموده‌است که اینجانبان خواهان و خوانده فوق به تاریخ 76/5/1 با هم ازدواج نموده‌ایم. حال، با توجه به مشکلات پیش آمده و عدم تفاهم اخلاقی و عدم امکان ادامه زندگی مشترک و مسالمت آمیز تصمیم به جدایی گرفته ایم و تقاضای صدور حکم طلاق را با شرایط ذیل داریم:


1.زوجه مهریه خود را دریافت می کند و نحله خود و دیگر حقوقش را می بخشد.


2.زوج حضانت فرزندان را به نامهای رضا و مریم را به زوجه واگذار می کند و  هیچ نفقه ای برای فرزندان نمی پردازد.


3.زوجه جهیزیه  خود را قبل از صدور حکم طلاق و یا اجرای حکم دریافت می کند.


4.زوجه مبلغ بیست و دو هزار و سیصد تومان از مهریه خود را به زوج بخشیده و تقاضای طلاق خلع دارد


5.زوجه می تواند و قبول کرده است از وسایل منزل که توسط زوج خریداری شده در ازای کسری وجه مهریه با خود ببرد.


6.زوج تعهد می نماید نفقه زوجه را در ایام عده طلاق ماهیانه مبلغ سی هزار تومان بپردازد.


سپس رئیس دادگستری سبزوار در مورخه 88/5/9  خطاب به رئیس شورای حل اختلاف سبزوار در اجرای بند هفتم بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت ا.. هاشمی شاهرودی که مقرر فرموده اند به منظور حفظ کیان خانواده و پیشگیری از افزایش صدور حکم طلاق آن تعداد از دعاوی مدنی با خواسته صرفا تعیین و تکلیف (طلاق) ابتدا فقط به منظور برقراری صلح و سازش به حوزه های ویژه حل اختلاف که از افراد برجسته و روحانیون متعهد و دلسوز انتخاب شده اند ارجاع تا به اهتمام لازم در جهت جلوگیری از جدائی زوجین اقدام و در صورت عدم حصول سازش ظرف مدت 2 ماه پرونده به منظور رسیدگی لازم به دادگستری اعاده گردد.


پرونده پیوست تقدیم حضور می‌گردد تا بر اساس مفاد بخشنامه اقدام و در هر صورت چنانچه موضوع منتهی به سازش نگردید و یا صلح و سازش حاصل شد دستور فرمائید پرونده را به مرجع قضایی ارسال فرمایند. سپس در جلسه رسیدگی در شورا پرونده کلاسه 56/88 ش 2 ارجاعی تحت نظر قرار گرفت.


خواهان اظهار می دارد که به دلیل عدم توافق اخلاقی قادر به  اداره زندگی نمی باشم و تقاضای طلاق دارم. خوانده اظهار می دارد ماحصل زندگی اینجانبان دو فرزند می باشد یک دختر 6 ساله و یک پسر 7 ساله که به علت عدم تفاهم اخلاقی قادر به ادامه زندگی نمی باشم خواهان اظهار می دارد ادامه زندگی برایم غیرممکن است.


 


تصمیم شورا


نظر به اینکه طرفین دعوی بر متارکه اصرار دارند و دلائلی که خواهان پرونده اقامه می نماید مبین اختلاف ریشه ای و عمیق بوده که توصیه و ارشاد طرفین را بی فایده می سازد؛ لذا حوزه دوم شورا با توجه به توافق طرفین رای به عدم امکان سازش داده و پرونده را جهت اقدامات بعدی به شعبه محترم خانواده در دادگستری سبزوار اعاده می نماید.


در مورخ 88/10/5  در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول دادگاه حقوقی سبزوار تشکیل شده است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است طرفین حضور دارند خواسته خود را به شرح دادخواست بیان می‌کنند. زوج نیز متقابلا اظهار داشت اظهارات همسرم را قبول دارم و به شکل مذکور حاضر به طلاق می باشم با عنایت به مراتب فوق مستندا به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق از جهت ایجاد صلح و سازش قرار ارجاع امر به داوری صادر می‌گردد. قرار صادره به زوجین ابلاغ و زوجین اظهار می دارند: از قرار دادگاه مطلع شدیم اظهارات داور به این شرح ضمیمه پرونده گردیده است احتراما  اینجانب حسن فتاحی فرزند حسین که به عنوان داور طرفین در پرونده شماره16118/88 شعبه اول انتخاب گردیده بودم، اعلام می دارم؛ تلاش اینجانب و نصایح بر زوجین تاثیر نداشت و آنها همچنان اصرار بر طلاق دارند و با توجه به آشنایی که اینجانب از اختلافات آنان دارم به نظرم امکان سازش بین آنان وجود ندارد و متارکه و طلاق به مصلحت آنان می باشد.


 


تصمیم دادگاه


دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.

در خصوص تقاضای زوجین مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش و اجازه طلاق به صورت توافقی دادگاه با عنایت به مجموع اظهارات زوجین به شرح دادخواست تقدیمی و صورتجلسه مورخه 88/10/9 نظر داور معرفی شده و از ناحیه زوجین و عدم تاثیر نصایح دادگاه برای انصراف آنان، عدم امکان سازش بین زوجین محرز است؛ لذا مستندا  به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 1133 قانون مدنی ضمن گواهی عدم امکان سازش برای متقاضیان به آنان اجازه داده می شود به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه و نسبت به اجرای صیغه و ثبت طلاق اقدام نمایند. ضمنا زوجه مدخول بها می باشد، ضمنا  زوج می تواند ماهی دو بار به مدت 5 ساعت در محل سکونت مادر خود (مادر زوج) با فرزندان ملاقات نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض خواهد بود.


       دادرس شعبه اول دادگاه عمومی سبزوار

در پرونده مذکور با توجه به تقاضای طلاق توافقی از طرف خواهان و خوانده و عدم تاثیر نصایح داور و دادگاه و همچنین با توجه به شرایط مذکور بین طرفین دادگاه به استناد ماده 133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش صادر کرده است.